Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Projekt budżetu na 2018 rok

Projekt

UCHWAŁA  Nr………/17
RADY  MIEJSKIEJ  W  BOGATYNI
z dnia ………………………..
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c”, litera „d”  oraz litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 roku, poz.1875 ) art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2017 roku, poz. 2077 ) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :
§ 1
Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 162.901.312,00 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie 156.423.076,00 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy  kwota 216.530,00 zł, jak w załączniku Nr 1,2.

II. Dochody majątkowe w kwocie 6.478.236,00 zł
- środki na finansowanie zadań  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy  kwota  1.500.000,00 zł, jak w załączniku Nr 1,2.
§ 2
 Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej  kwocie 162.401.312,00 zł
z tego:
I. Wydatki bieżące  w kwocie 145.338.470,81 zł,  jak w załączniku Nr 3,3a
z tego:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej  110.421.269,96 zł
    z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe, kwota; 54.809.113,38 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, kwota; 55.612.156,58 zł, jak załącznik Nr 3.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  20.637.977,00 zł,
jak w załączniku Nr 3.

3. Dotacje na zadania bieżące                     11.041.784,62 zł
z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 9.834.284,62 zł
 -  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.207.500,00 zł,
jak w załączniku Nr 4
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
    o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,       222.529,23 zł
    jak w załączniku Nr 5

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji          1.081.880,00  zł
    jak w załączniku Nr  6

6. Obsługa długu publicznego                           1.933.030,00 zł
    jak w załączniku Nr 6

II. Wydatki majątkowe  w kwocie 17.062.841,19 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne    17.062.841,19 zł
    w tym:
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1.484.132,19 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 1.980.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 262.000,00 zł, jak w załączniku Nr 7.
§ 3
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu  w kwocie 500.000,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.692.837,00zł
     z tego:
a) kredyt długoterminowy w wysokości       8.321 837,00 zł
b) pożyczka długoterminowa w wysokości     371 000,00 zł
   jak w załączniku Nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości   9.192.837,00 zł
    z tego :
  a) spłaty pożyczek w wysokości     1.496.625,00  zł
  b) spłaty kredytów w wysokości    7.696.212,00  zł
  jak w załączniku nr 8.

4. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia
31 grudnia 2018 roku.

5. Ustala się limit poręczeń udzielonych przez Burmistrza w 2018 roku do wysokości 500 000,00 zł,

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych w 2018 roku do wysokości 8.692 837,00 zł.
§ 4
1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu         w kwocie 1.200 255,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe           w kwocie    862.576,00 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
a) dokształcanie nauczycieli      163.927,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli       98.772,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych  211.296,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
    oświatowych          39.685,00 zł
e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe     348.896,00 zł


3. Tworzy się rezerwę na inwestycje
    i zakupy inwestycyjne          w kwocie  1.484 132,19 zł
§ 5
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.375.278,00 zł, jak w załączniku Nr 9.

2.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 525.000,00 zł, wydatki w wysokości 650.440,00 zł, jak w załączniku Nr 10.
§ 6
Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów  i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2.606.202,50 zł, jak w załączniku Nr 11.
§ 7
1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni , jak w załączniku Nr 12.

2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie 4.000.000,00 zł.
§ 8
Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości 150.500,00 zł,  zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku Nr 13.
§ 9
Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w wysokości 4.000.000,00 zł oraz opłatą za korzystanie z przystanków i wiat i gospodarką odpadami w wysokości 3.622.000,00 zł, jak w załącznik Nr 14,15.
§ 10
1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych do kwoty 50.000,00 zł,

c) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

2. W zakresie wykonywania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:

a) zaciągnięcia w 2018 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2018 roku,

b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki  długoterminowej w 2018 roku maksymalnie do kwoty 8.692.837,00 zł.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Bogatynia.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Załączniki

Część opisowa do projektu budżetu na 2018 r. (124.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz załączników do projektu budżetu na 2018 r (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 (106.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1a (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 (176.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3a (88.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 (73.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 12 (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 13 (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 14 (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 15 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 16a-h (72.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 16 i-j (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt UR WPF do projektu budżetu na 2018 r. (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 1 WPF do projektu budżetu na 2018 r. (74.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 WPF do projrktu budżetu na 2018 r. (51.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 WPF do projektu budżetu na 2018 r. (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marta Frońska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Donata Kasprzak
Data wprowadzenia:2017-12-20 10:59:24
Opublikował:Donata Kasprzak
Data publikacji:2017-12-20 12:48:21
Ostatnia zmiana:2018-12-12 13:42:29
Ilość wyświetleń:1405

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij