Projekt

UCHWAŁA  Nr………/17
RADY  MIEJSKIEJ  W  BOGATYNI
z dnia ………………………..
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c”, litera „d”  oraz litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 roku, poz.1875 ) art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2017 roku, poz. 2077 ) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :
§ 1
Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 162.901.312,00 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie 156.423.076,00 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy  kwota 216.530,00 zł, jak w załączniku Nr 1,2.

II. Dochody majątkowe w kwocie 6.478.236,00 zł
- środki na finansowanie zadań  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy  kwota  1.500.000,00 zł, jak w załączniku Nr 1,2.
§ 2
 Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej  kwocie 162.401.312,00 zł
z tego:
I. Wydatki bieżące  w kwocie 145.338.470,81 zł,  jak w załączniku Nr 3,3a
z tego:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej  110.421.269,96 zł
    z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe, kwota; 54.809.113,38 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, kwota; 55.612.156,58 zł, jak załącznik Nr 3.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  20.637.977,00 zł,
jak w załączniku Nr 3.

3. Dotacje na zadania bieżące                     11.041.784,62 zł
z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 9.834.284,62 zł
 -  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.207.500,00 zł,
jak w załączniku Nr 4
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
    o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,       222.529,23 zł
    jak w załączniku Nr 5

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji          1.081.880,00  zł
    jak w załączniku Nr  6

6. Obsługa długu publicznego                           1.933.030,00 zł
    jak w załączniku Nr 6

II. Wydatki majątkowe  w kwocie 17.062.841,19 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne    17.062.841,19 zł
    w tym:
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1.484.132,19 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 1.980.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 262.000,00 zł, jak w załączniku Nr 7.
§ 3
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu  w kwocie 500.000,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.692.837,00zł
     z tego:
a) kredyt długoterminowy w wysokości       8.321 837,00 zł
b) pożyczka długoterminowa w wysokości     371 000,00 zł
   jak w załączniku Nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości   9.192.837,00 zł
    z tego :
  a) spłaty pożyczek w wysokości     1.496.625,00  zł
  b) spłaty kredytów w wysokości    7.696.212,00  zł
  jak w załączniku nr 8.

4. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia
31 grudnia 2018 roku.

5. Ustala się limit poręczeń udzielonych przez Burmistrza w 2018 roku do wysokości 500 000,00 zł,

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych w 2018 roku do wysokości 8.692 837,00 zł.
§ 4
1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu         w kwocie 1.200 255,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe           w kwocie    862.576,00 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
a) dokształcanie nauczycieli      163.927,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli       98.772,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych  211.296,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
    oświatowych          39.685,00 zł
e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe     348.896,00 zł


3. Tworzy się rezerwę na inwestycje
    i zakupy inwestycyjne          w kwocie  1.484 132,19 zł
§ 5
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.375.278,00 zł, jak w załączniku Nr 9.

2.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 525.000,00 zł, wydatki w wysokości 650.440,00 zł, jak w załączniku Nr 10.
§ 6
Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów  i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2.606.202,50 zł, jak w załączniku Nr 11.
§ 7
1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni , jak w załączniku Nr 12.

2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie 4.000.000,00 zł.
§ 8
Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości 150.500,00 zł,  zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku Nr 13.
§ 9
Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w wysokości 4.000.000,00 zł oraz opłatą za korzystanie z przystanków i wiat i gospodarką odpadami w wysokości 3.622.000,00 zł, jak w załącznik Nr 14,15.
§ 10
1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych do kwoty 50.000,00 zł,

c) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

2. W zakresie wykonywania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:

a) zaciągnięcia w 2018 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2018 roku,

b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki  długoterminowej w 2018 roku maksymalnie do kwoty 8.692.837,00 zł.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Bogatynia.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.