Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Projekt budżetu na 2020 rok

UCHWAŁA  Nr………/19
RADY  MIEJSKIEJ  W  BOGATYNI
z dnia ………………………..


w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” , litera „d”  oraz litera „i”  ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm. ) art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2019 roku, poz. 869
z późn. zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :


§ 1


Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie   173.859.044,79 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie 170.059.044,79 zł
w tym:
? środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1
pkt 2 i 3 ustawy  kwota 240.218,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

II. Dochody majątkowe w kwocie 3.800.000,00 zł

§ 2


 Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej  kwocie   167.335.065,55 zł
z tego:
I. Wydatki bieżące w kwocie 159.475.765,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3a
z tego:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 119.253.090,85 zł
z tego:
? wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe -
kwota  61.665.010,96 zł,
? wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -
kwota  57.588.079,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych      28.929.593,40 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dotacje na zadania bieżące                     10.322.216,64  zł
z tego:
? dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 9.495.716,64 zł,
? dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 826.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy          294.643,22 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji              581.880,00  zł
zgodnie z załącznikiem Nr  6

6. Obsługa długu publicznego                          2.039.357,44 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 6

I. Wydatki majątkowe  w kwocie 7.859.300,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne     7.859.300,00 zł
    w tym:
?  rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 800.000,00 zł
?  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań
inwestycyjnych  kwota 130.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.


§ 3


1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 6.523.979,24 zł,  która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości   6.523.979,24 zł
z tego :
?  spłaty pożyczek w wysokości     989.563,00 zł
? spłaty kredytów w wysokości 5.534.416,24 zł,
           zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 4


1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie    1.178.612,71 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie    1.331.234,56 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
? dokształcanie nauczycieli      153.866,89 zł
? awanse zawodowe nauczycieli       76.497,51 zł
? odprawy emerytalne w placówkach oświatowych   344.795,77 zł
? fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych          44.729,71 zł
? rezerwa na zarządzanie kryzysowe     475.370,86 zł
? pomoc zdrowotna dla nauczycieli                   55.973,82 zł
? rezerwa na realizację programów finansowanych z udziałem
środków UE           180.000,00 zł 

3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne  w kwocie          800.000,00 zł


§ 5


Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25.775.645,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 9.

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu
na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani
w wysokości  600.000,00 zł, wydatki w wysokości 600.000,00 zł,  zgodnie
z załącznikiem Nr 10.

§ 6


Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2.674.527,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.


§ 7


1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie 3.598.221,64 zł.


§ 8


Wyodrębnia się w budżecie gminy fundusz sołecki do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 434.012,47 zł, zgodnie z planem wydatków określonym  w załączniku  Nr 13.


§ 9


1. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  w wysokości 3.850.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Wyodrębnia się plan związany z opłatą za korzystanie z przystanków i wiat:
? dochody w wysokości 19.700,00 zł
? wydatki w wysokości  30.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 15.

3. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związany z gospodarką odpadami wysokości 7.250.000,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 15.


§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
a. polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących
w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania,
c. nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych do kwoty 50.000,00 zł,

d. polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

2. W zakresie wykonywania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza Miasta  i Gminy Bogatynia do:
a. zaciągnięcia w 2020 roku  kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2020 roku,

b. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Bogatynia.


§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1  stycznia  2020 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Załączniki

Część opisowa do projektu bdżetu na 2020 r (118.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do projektu budżetu na 2020 rok (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2020 rok (89.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1a do projektu budżetu na 2020 rok (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2020 rok (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do projektu budżetu na 2020 rok (359.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3a do projektu budżetu na 2020 rok (215.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do projektu budżetu na 2020 rok (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
do projektu budżetu na 2020 rok (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do projektu budżetu na 2020 rok (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2020 rok (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 do projektu budżetu na 2020 rok (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 do projektu budżetu na 2020 rok (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 do projektu budżetu na 2020 rok (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 do projektu budżetu na 2020 rok (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 12 do projektu budżetu na 2020 rok (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 13 do projektu budżetu na 2020 rok (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 14 do projektu budżetu na 2020 rok (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 15 do projektu budżetu na 2020 rok (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 16 a-e do projektu budżetu na 2020 rok (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 16 f-g do projektu budżetu na 2020 rok (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marta Frońska
Data utworzenia:2019-11-20 08:16:28
Wprowadził do systemu:Donata Kasprzak
Data wprowadzenia:2019-11-28 08:16:48
Opublikował:Donata Kasprzak
Data publikacji:2019-11-28 08:47:03
Ostatnia zmiana:2019-11-28 08:47:15
Ilość wyświetleń:790

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij