Uchwała Nr LVI/361/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 2 grudnia 2009roku


w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 165, art. 175 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy
o kwotę 165.714,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące kwota 165.714,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy
o kwotę 663.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody majątkowe kwota 663.700,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy
o kwotę 1.313.087,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 1.277.087,00 zł
w tym: dotacja podmiotowa kwota 45.500,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 36.000,00 zł
w tym: dotacja na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego kwota 5.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy
o kwotę 1.811.073,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 400.573,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 1.410.500,00 z

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków GFOŚ i GW ogółem
o kwotę 1.554.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków GFOŚ i GW ogółem
o kwotę 1.554.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 140.354.319,03 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 154.449.500,02 zł
- deficyt budżetu kwota 14.095.180,99 zł

- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały
Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2009.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka