Uchwała Nr LVII/362/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 8a - Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr XLII/275/09 z dnia 04 marca 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
ze zmianami ) w związku z art. 166, oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 8a - „ Limit wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne” do Uchwały Nr XLII/275/09 z dnia 04 marca 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok dokonuje się zmian:

1. W dziale 926, rozdział 92601 wprowadza się nowe zadanie;
„ Budowa otwartych obiektów sportowych przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Bogatyni” z ogólną kwotą nakładów 24.400,00 zł
z tego:
- 2011 rok kwota 11.200,00 zł
- 2012 rok kwota 13.200,00 zł


Załącznik Nr 8a - „ Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr XLII/275/09 z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały
Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok
w sprawie budżetu Gminy na rok 2009.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka