UCHWAŁA Nr LX/368/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 12 stycznia 2010 roku


w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „d” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 1 pkt 1, art. 184 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jedn. z 2005 roku, Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2010 roku w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 3.000.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony). Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do dnia 31 grudnia 2010 roku.


§ 2

Źródłem pokrycia zaciągniętego kredytu krótkoterminowego będą wpływy dochodów własnych gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka