UCHWAŁA Nr LXIII/380/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 10 lutego 2010 roku


w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 243.438,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące kwota 243.438,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 243.438,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 226.438,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 17.000,00 zł

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 136.303.015,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 136.734.673,00 zł
- deficyt budżetu kwota 431.658,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości 6.180.758,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka