Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia obejmuje zestaw danych o majątku Miasta i Gminy Bogatynia według stanu ewidencyjnego na dzień
31 grudnia 2021 r. oraz prezentowana jest w celu uzyskania porównywalności wybranych danych ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 r.

Informacja o stanie mienia zawiera:
I. Dane o przysługujących gminie Bogatynia prawach własności
II. Wykaz związków komunalnych i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem
III. Akcje, których gmina jest posiadaczem
IV. Udziały, których gmina jest posiadaczem
V. Wykaz jednostek organizacyjnych podległych gminie
VI. Wykaz gruntów
VII. Wykaz budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej
VIII. Wykaz maszyn, urządzeń technicznych i innych środków trwałych
IX. Wykaz środków transportu
X. Wykaz inwestycji
XI. Wartości niematerialne i prawne
XII. Dochody Gminy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych