UCHWAŁA NR LXIX/408/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 13 kwietnia 2010 rokuw sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela
Miasta i Gminy BogatyniaNa podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

 


§ 1 Nadaje się pośmiertnie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Aleksandrowi Kaczyńskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka