Uchwała Nr LXXV/447/10
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 czerwca 2010 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/185/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2008 roku

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr II/6/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia ze zmianą o której mowa w tytule uchwały wprowadza się następującą zmianę:

W § 1 uchwały słowa "z 9 radnych" zastępuje się słowami: "z 11 radnych".
 

§ 2. Uzupełnia się skład Komisji Rewizyjnej dokonując wyboru radnych w osobach:

1. Ryszard Golec
2. Jacek Kuciński

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka