UCHWAŁA  Nr  II/6/10
RADY GMINY I  MIASTA  BOGATYNIA
z dnia 7 grudnia 2010 roku

w  sprawie  wprowadzenia  zmian  budżetu gminy  na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz  art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240). Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy  o kwotę 11.499.166,00 zł,
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 11.499.166,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy  o kwotę  3.214.864,00 zł,
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota    2.233.064,00 zł
- wydatki majątkowe kwota  981.800,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy  o kwotę 415.698,00 zł,   
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 250.730,00 zł
- wydatki majątkowe kwota  164.968,00  zł


§ 3

1.Dokonuje się zmniejszenia przychodów ogółem o kwotę 8.700.000,00 zł z tytułu
   kredytów :
- kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2010 roku na realizację zadań
     inwestycyjnych  w kwocie 6.000.000,00 zł

- kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2010 roku na zakup
   nieruchomości ( dworzec PKS w Bogatyni ) w kwocie 2.700.000,00 zł


§ 4

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota    191.376.577,77 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota    189.067.296,91 zł
- nadwyżka budżetu kwota                                  2.309.280,86 zł
- przychody budżetowe w wysokości                  3.439.819,14 zł
- rozchody budżetowe w wysokości                    5.749.100,00 zł


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały
Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok.

 


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
 
Patryk Stefaniak