UCHWAŁA  Nr XIX/174/11
RADY GMINY I  MIASTA  BOGATYNIA
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w  sprawie  wprowadzenia  zmian  budżetu gminy  na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz  art. 211 i  art. 212,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów  budżetowych gminy  o kwotę 619.060,00 zł,
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota  619.060,00  zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy  o kwotę  619.060,00 zł,
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota   619.060,00 zł

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2011 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota   205.779.435,44 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota   227.375.870,68 zł
- deficyt budżetu kwota   21.596.435,24 zł
- przychody budżetowe w wysokości  27.245.535,24zł
- rozchody budżetowe w wysokości   5.649.100,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr VII/46/11  Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2011 rok.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
 
Patryk Stefaniak