Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Formularze Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Spis Formularzy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

 

 Wydział Organizacyjno-Prawny

 1. Wniosek o sporządzenie testamentu allograficznego (urzędowego)
 2. Zgłoszenie chęci skorzystania z nieodpłatnej usługi tłumaczenia migowego   
 
 Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu

 1. Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży alkoholu
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do  spożycia
     w  miejscu/poza miejscem* sprzedaży

 3. Wniosek o nabycie lokalu/budynku mieszkalnego, stanowiącego mienie gminy Bogatynia 
 4. 
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu
  
 Wydział Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
 2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 3. Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
 4. 
Wniosek na utrzymanie psa
 5. Wniosek o odebranie zwierzęcia właścicielowi
 6. Wniosek o wypis/i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
 7. Wniosek o wypis z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Bogatynia
 8. Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników  bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych  
 9
. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zgodność zmiany sposobu użytkowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 10. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego numer porządkowy dla nieruchomości
  11.Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania 
  12. Informacja o wyrobach zawierających azbest których wykorzystywanie zostało zakończone 
 13. Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
 
14. Wniosek o dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych 
 
15. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości  
 16. Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
 17. Wniosek o wpis do działaności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunlnych. 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
 
2. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
 4. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis 
 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis 
 6. Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ośrodka

  Wydział Spraw Obywatelskich

 1. Zawiadomienie o organizacji zabawy, festynu, spotkania
 
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności 
 
3. Oświadczenie o utracie dokumentu tożsamości
 
4. Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej  
 
5. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej 
 
6. Wniosek o wymeldowanie 
 
7. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 8. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w części A  
 
9. Wniosek o udostępnienie danych  
 - z ewidencji ludności                
 - ze zbioru PESEL 
 - ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 
 
10. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców 
 11. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
 12. Wniosek o wydanie dowodu osobistego 
 13. Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 
 
14. Zgłoszenie pobytu stałego
 15. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 
16. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

 Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych

 1. Oświadczenie osoby wnioskującej o umorzenie*/ odroczenie*/lub rozłożenie na raty*/ spłaty należności pieniężnych przypadających gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym.
 2. Wniosek w sprawie umorzenia*/ odroczenia*/ lub rozłożenia na raty*/  spłaty należności pieniężnych przypadających gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym.
 3.  Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 4. 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w roku szkolnym
 5.Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 
6. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 7. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 
 8. Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
 9. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 10.Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 11.Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego  
 12. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
13. 
 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
14. 
Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym 
  

Wydział Zarządzania Procedurami Kancelaryjnymi

 1. Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych będących w zasobach Archiwum UMiG w  Bogatyni 
  2. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej  
 
3. Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym   
 
4. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Wydział  Przygotowania  Inwestycji

 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji
 2.  Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzania wód opadowych z trenu inwestycji

Wydział Realizacji Inwestycji

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego
 2. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację,przebudowę zjazdu  
 
3. Wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie do drogi publicznej 

 Wydział Podatkowy 

 
1. Dane o nieruchomościach
 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości
 3. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 
 4. Zwolnienia podatkowe od nieruchomości 
 5. Dane o nieruchomościach rolnych
 6. Deklaracja na podatek rolny 
 7. Informacja w sprawie podatku rolnego
 8. Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym 
 9. Dane o nieruchomościach leśnych 
 10. Deklaracja podatek leśny 
 11. Informacja w sprawie podatku leśnego 
 
12. Zwolnienia podatkowe w podatku leśnym
 13. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 14. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla cześci nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie powstają odpady komunalne   
 15. 
Deklaracja o wysokości oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 
 16.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie ktorej powstają odpady komunalne
 17. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 18. Załącznik do delaracji na podatek od środków transportowych
 19. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Urząd Stanu Cywilnego

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawrcia związku małżeńskiego za granicą

3. Wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego
5. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
6. Wniosek o wydanie kserokopii dokumentu
7. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego

8. Wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu
9. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
10. Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
11. Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego

Załączniki

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (147kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub ośrodka (153.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (260kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o usdostępnienie materiałów archiwalnych (148.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o sporządzenie testamentu Allograficznego (144kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego drogi (154kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację przebudowę zjazdu (146.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK-wydanie oswiadzcenia o dostępie do drogi publicznej (147kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (1) (162.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (1) (215.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (102.8kB) Zapisz dokument  
Wniosek na utrzymanie psa (156kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o odebranie zwierzęcia właścicielowi (146kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego (104.8kB) Zapisz dokument  
Wniosek o wypis z gminnej ewidencji zabytków (101.3kB) Zapisz dokument  
Wniosek na odbieranie odpadów, opróznianie zbiorników bezodpływowych (176kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o stwierdzenie zgodności zmiany sposobu użytkowania z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (103.5kB) Zapisz dokument  
Wniosek o stwierdzenie numeru porządkowego dla nieruchomości (103kB) Zapisz dokument  
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania (153kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone (150.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o organizacji imprezy (148.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wnisek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (145kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE O UTRACIE DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI (138kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (148.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (154.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM (143.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW W CZĘŚCI A (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (168kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (186kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO (86.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wiosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek w sprawie nabycia lokalu, budynku mieszkalnego (161.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dane o nieruchomościach (ZN-1A) (150kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) (218.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - IN 1 (178.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zwolnienia podatkowe od nieruchomości (ZN-1B) (178.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1A) (149kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Druk oświadczenia o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności dla Gminy Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja podatek rolny (DR-1) (248kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umorzenie, odropczenie, rozłożenie na raty zaległych należności czynszowych (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) (208.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do do dodatku z tytułu samotnego wychowania dzioecka dla osób które otrzymały świadczenie z funduszu alimentacyjnego (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym (ZR-1B) (172.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych (1012kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1A) (149.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie chęci skorzystania z nieodpłatnej usługi tłumaczenia migowego (139kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) (161.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO (101.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (13.8kB) Zapisz dokument  
Zwolnienia podatkowe w podatku leśnym (ZL-1B) (155.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja podatek leśny (DL-1) (169.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DT 1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (238.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju akcyzowego ... (397kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do deklaracji DT-1A (374.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inewestycji (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek_przekształcenie_2014 (170.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 oświadczenie o rocznej wartosci sprzedaży alkoholu (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 wniosek o przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności gruntu (109kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. Wniosek o odebranie zwierzęcia właścicielowi (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego drogi w celu prowadzenia robót (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 wniosek o wydanie zgody na lokalizację-przebudowę zjazdu (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 WNIOSEK-wydanie oswiadzcenia o dostępie do drogi publicznej (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór wniosku o udostępnienieinf publicznej (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".