Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Formularze Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY

1.  zgłoszenie chęci korzystania z nieodpłatnej usługi tłumaczenia migowego

2.  wniosek o sporządzenie testamentu allograficznego (urzędowego) + wzór protokołu

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

1.  wniosek o zmianę imienia i nazwiska

2.  wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

3.  wniosek o skrócenie terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

4.  wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego

5.  wniosek o wydanie zaświadczenia lub odpisu z księgi stanu cywilnego

6.  wniosek o wydanie zaświadczenia lub potwierdzonej kserokopii dokumentu z bazy archiwalnej USC

7.  wystąpienie z wnioskiem o nadanie przez prezydenta RP "Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"

8.  nadanie dziecku nazwiska męża matki

9.  wniosek o wydanie zezwolenia na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego

10.  wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia        

11. wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - wniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa

12. wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - wniosek o umiejscowienie aktu zgonu

13.  wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

14.  wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

15.  sporządzenie aktu zgonu

16.  powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

17.  wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (aktu urodzenia, małżeństwa bądź zgonu)

18.  sporządzenie aktu urodzenia

19.  sporządzenie aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej

20.  zmiana imienia (imion) noworodka

21.  uznanie ojcostwa

22.  zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I HANDLU

1.  zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

2.  zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

3.  zgłoszenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej do CEDIG

4.  zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do CEDIG

5.  zgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej do CEDIG

6.  wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis, wykreślenie lub zawieszenie do ewidencji działalności gospodarczej do dnia 1 lipca 2011r.

7.  wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej

8.  wpis do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej

9.  zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

10.  zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

11.  wygaśnięcie licencji na transport drogowy taksówką

12.  wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

13.  licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

14.  zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

15.  wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjanych w krajowym transporcie drogowym

16.  wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

17.  zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

18.  przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

19.  przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym trensporcie drogowym

20.  wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych

21.  wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

22.  sprzedaż lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu

23.  sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

24.  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

25.  wydzierżawienie nieruchomości gruntowych  

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROCEDURAMI

KANCELARYJNYMI

1.  wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

2.  wniosek o udostępnienie informacji publicznej

3.  wniosek o udostępnienie dokumentacji będącej w zasobie archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni + oświadczenie o korzystaniu z materiałów archiwalnych

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

1.  wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

2.  wniosek o udostępnienie danych z rejestru wyborców

3.  wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

4.  wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

5.  zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

6.  zameldowanie decyzją administracyjną - zgłoszenie pobytu stałego

7.  zameldowanie decyzją administracyjną - zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

8.  zgłoszenie pobytu stałego

9.  zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące obywateli RP

10.  wniosek o wydanie dowodu osobistego

11.  oświadczenie o utracie dokumentu tożsamości

12.  wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

13.  zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy cudzoziemców

14.  zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy cudzoziemców

15.  wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

16.  podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

17.  wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców

18.  wniosek o udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 

WYDZIAŁ PODATKOWY

1.  wniosek o zwrot opłaty skarbowej

2. deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ

SOCJALNYCH

1.  wniosek o zaświadczenie w sprawach mieszkaniowych

2.  wniosek o "tzw. usankcjonowanie"

3.  wniosek o wstąpienie w stosunek najmu komunalnego lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy

4.  wniosek o podnajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

5.  wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z "urzędu"

6.  wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego pomiędzy stronami

7.  wniosek o przydział lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy z innych przyczyn

8.  wniosek o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy

9.  wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego + deklaracja o dochodach + druk dla zarządców

10.  pokrywanie przez gminę do wysokości swoich udziałów wydatków na remonty części nieruchomości wspólnej

11.  pokrywanie przez gminę kosztów zarządu nieruchomością wspólną

12.  wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty przez Burmistrza zaległych należności czynszowych

13.  potwierdzenie przez świadczeniobiorców zamieszkujących na terenie miasta i gminy Bogatynia do świadczeń opieki zdrowotnej - druk dla świadczeniobiorców

14.  potwierdzenie prawa świadczeniobiorców zamieszkujących na terenie miasta i gminy Bogatynia do świadczeń opieki zdrowotnej - druk dla świadczeniodawców

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1.  wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2.  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

3.  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

4.  wniosek o dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych

5.  wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków / szczelnego zbiornika bezodpływowego + zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni

6.  wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

7.  wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego numer porządkowy nieruchomości

8.  wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zgodność zmiany sposobu użytkowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

9.  wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia

10.  wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

11.  wniosek o wypis z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Bogatynia

12.  wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

13.  wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

14.  wniosek na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

1.  przyznawanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych

2.  przyznawanie stypendiów sportowych

3.  zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły / ośrodka

4.  wniosek o dofinansowanie  + zzgłoszenie zawarcia umowy  +  formularz informacji +  oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

 

WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

1.  wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji

2.  uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej - wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji + uzgodnianie dokumentacji projektowej przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej - wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

 

WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI

1.  zajęcie pasa ruchu drogowego drogi gminnej w celu przeprowadzenia robót

2.  wydanie zgody na lokalizację / przebudowę zjazdu

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH

1.  zgłoszenie problemu alkoholowego przez osobę której bezpośrednio dotyczy problem alkoholowy do Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni

2. podjęcie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego

3.  przemoc w rodzinie

 

SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA

NARKOMANII

1.  zgłoszenie problemu narkotykowego przez osobę której bezpośrednio dotyczy problem, lub przez osobę bliską (członka rodziny)

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

1.  spotkanie z Burmistrzem w ramach przyjęć interesantów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub ośrodka (153.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o usdostępnienie materiałów archiwalnych (148.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o sporządzenie testamentu Allograficznego (144kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego drogi (154kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację przebudowę zjazdu (146.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK-wydanie oswiadzcenia o dostępie do drogi publicznej (147kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (1) (162.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (1) (215.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (102.8kB) Zapisz dokument  
Wniosek na utrzymanie psa (156kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o odebranie zwierzęcia właścicielowi (146kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego (104.8kB) Zapisz dokument  
Wniosek o wypis z gminnej ewidencji zabytków (101.3kB) Zapisz dokument  
Wniosek na odbieranie odpadów, opróznianie zbiorników bezodpływowych (176kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o stwierdzenie zgodności zmiany sposobu użytkowania z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (103.5kB) Zapisz dokument  
Wniosek o stwierdzenie numeru porządkowego dla nieruchomości (103kB) Zapisz dokument  
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania (153kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone (150.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o organizacji imprezy (148.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wnisek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (145kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE O UTRACIE DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI (138kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (148.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (154.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM (143.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW W CZĘŚCI A (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (168kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (186kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO (86.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wiosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek w sprawie nabycia lokalu, budynku mieszkalnego (161.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dane o nieruchomościach (ZN-1A) (150kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) (218.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - IN 1 (178.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zwolnienia podatkowe od nieruchomości (ZN-1B) (178.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1A) (149kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Druk oświadczenia o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności dla Gminy Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja podatek rolny (DR-1) (248kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umorzenie, odropczenie, rozłożenie na raty zaległych należności czynszowych (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) (208.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie prawa do do dodatku z tytułu samotnego wychowania dzioecka dla osób które otrzymały świadczenie z funduszu alimentacyjnego (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym (ZR-1B) (172.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych (1012kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1A) (149.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie chęci skorzystania z nieodpłatnej usługi tłumaczenia migowego (139kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) (161.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO (101.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (13.8kB) Zapisz dokument  
Zwolnienia podatkowe w podatku leśnym (ZL-1B) (155.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja podatek leśny (DL-1) (169.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DT 1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (238.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju akcyzowego ... (397kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do deklaracji DT-1A (374.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inewestycji (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek_przekształcenie_2014 (170.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 oświadczenie o rocznej wartosci sprzedaży alkoholu (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 wniosek o przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności gruntu (109kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. Wniosek o odebranie zwierzęcia właścicielowi (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego drogi w celu prowadzenia robót (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 wniosek o wydanie zgody na lokalizację-przebudowę zjazdu (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 WNIOSEK-wydanie oswiadzcenia o dostępie do drogi publicznej (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór wniosku o udostępnienieinf publicznej (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2015 (141kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis2014 (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis2014 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o dofinansowanie (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgłoszenie zawarcia umowy (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".