Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Formularze Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY

1.  zgłoszenie chęci korzystania z nieodpłatnej usługi tłumaczenia migowego

2. wniosek o sporządzenie testamentu allograficznego + protokół

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

1.  wniosek o zmianę imienia i nazwiska

2.  wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

3.  wniosek o skrócenie terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

4.  wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego

5.  wniosek o wydanie zaświadczenia lub odpisu z księgi stanu cywilnego

6.  wniosek o wydanie zaświadczenia lub potwierdzonej kserokopii dokumentu z bazy archiwalnej USC

7.  wystąpienie z wnioskiem o nadanie przez prezydenta RP "Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"

8.  nadanie dziecku nazwiska męża matki

9.  wniosek o wydanie zezwolenia na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego

10.  wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia        

11. wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - wniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa

12. wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - wniosek o umiejscowienie aktu zgonu

13.  wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

14.  wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

15.  sporządzenie aktu zgonu

16.  powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

17.  wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (aktu urodzenia, małżeństwa bądź zgonu)

18.  sporządzenie aktu urodzenia

19.  sporządzenie aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej

20.  zmiana imienia (imion) noworodka

21.  uznanie ojcostwa

22.  zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I HANDLU

1.  zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

2.  zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

3.  zgłoszenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej do CEDIG

4.  zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do CEDIG

5.  zgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej do CEDIG

6.  wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis, wykreślenie lub zawieszenie do ewidencji działalności gospodarczej do dnia 1 lipca 2011r.

7.  wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej

8.  wpis do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej

9.  zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

10.  zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

11.  wygaśnięcie licencji na transport drogowy taksówką

12.  wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

13.  licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

14.  zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

15.  wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjanych w krajowym transporcie drogowym

16.  wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

17.  zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

18.  przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

19.  przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym trensporcie drogowym

20.  wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych

21.  wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

22.  sprzedaż lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu

23.  sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

24.  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

25.  wydzierżawienie nieruchomości gruntowych  

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROCEDURAMI

KANCELARYJNYMI

 

  hwniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym + oświadczenie o korzystaniu z materiałów archiwalnych

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej

 

WYDZIAŁ PODATKOWY

1.  wniosek o zwrot opłaty skarbowej

2. deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ

SOCJALNYCH

1.  wniosek o zaświadczenie w sprawach mieszkaniowych

2.  wniosek o "tzw. usankcjonowanie"

3.  wniosek o wstąpienie w stosunek najmu komunalnego lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy

4.  wniosek o podnajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

5.  wniosek o zamianę lokalu wzajemną/z urzędu

6.  wniosek o przydział lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy z innych przyczyn

7.  wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

8.  wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego + deklaracja o dochodach + druk dla zarządców

9.  pokrywanie przez gminę do wysokości swoich udziałów wydatków na remonty części nieruchomości wspólnej

10.  pokrywanie przez gminę kosztów zarządu nieruchomością wspólną

11.  wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty przez Burmistrza zaległych należności czynszowych

12.  potwierdzenie przez świadczeniobiorców zamieszkujących na terenie miasta i gminy Bogatynia do świadczeń opieki zdrowotnej - druk dla świadczeniobiorców

13.  potwierdzenie prawa świadczeniobiorców zamieszkujących na terenie miasta i gminy Bogatynia do świadczeń opieki zdrowotnej - druk dla świadczeniodawców

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1.  wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2.  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

3.  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i  krzewów

4.  wniosek o dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych

5.  wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków / szczelnego zbiornika bezodpływowego + zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni

6.  wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

7.  wniosek o wydanie zaświadczenia stwoerdzającego nr porządkowy dla nieruchomości

8.  wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zgodność zmiany sposobu użytkowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

9.  wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

10.  wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

11.  wniosek o wypis z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Bogatynia

12.  wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

13.  wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

14.  zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

15. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

16. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której powstają odpady komunalne

17. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której powstają odpady komunalne

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

1.  przyznawanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych

2.  przyznawanie stypendiów sportowych

3.  wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ośrodka

4.  wniosek o dofinansowanie  + zzgłoszenie zawarcia umowy  +  formularz informacji +  oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimisoświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

 

WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

1.  wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji

2.  uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej - wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji + uzgodnianie dokumentacji projektowej przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej - wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

 

WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI

1.  wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego drogi w celu przeprowadzenia robót

2.  wydanie zgody na lokalizację / przebudowę zjazdu

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH

1.  zgłoszenie problemu alkoholowego przez osobę której bezpośrednio dotyczy problem alkoholowy do Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni

2. podjęcie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego

3.  przemoc w rodzinie

 

SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA

NARKOMANII

1.  zgłoszenie problemu narkotykowego przez osobę której bezpośrednio dotyczy problem, lub przez osobę bliską (członka rodziny)

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

1.  spotkanie z Burmistrzem w ramach przyjęć interesantów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Staliś
Data utworzenia:2013-02-20 12:23:06
Wprowadził do systemu:Grażyna Staliś
Data wprowadzenia:2013-02-20 14:02:01
Opublikował:Anetta Bednarek
Data publikacji:2013-02-20 14:01:44
Ostatnia zmiana:2016-07-21 12:34:39
Ilość wyświetleń:18000

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij