Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Uchwała Nr VI/46/2003

Uchwała Nr VI / 46 / 2003
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 25 marca 2003 roku

w sprawie budżetu gminy na rok 2003


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „c i d” oraz pkt 10, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 109, art. 112, art. 116, art. 117 ust. 2, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 rok o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 roku Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje:


§ 1

I. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł
w wysokości 91.354.989,00 zł
z tego:
1. Wpływy z podatków i opłat 60.403.855,00 zł
2. Dochody z majątku gminy 3.520.000,00 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.736.822,00 zł
4. Pozostałe wpływy własne 1.253.438,00 zł
a) wpływy od jednostek budżetowych 786.688,00 zł
b) pozostałe dochody 300.000,00 zł
dochody organów gminy i jednostek budżetowych
(bez wpływów opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu) 166.750,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2.396.673,00 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 107.536,00 zł
7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu a zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) 6.000,00 zł
8. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących 30.000,00 zł
9. Subwencje ogólne z budżetu państwa 14.550.665,00 zł
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 350.000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 1 i 2, do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2003 w wysokości 92.292.909,00 zł
z tego:
1. Wydatki bieżące 81.559.601,00 zł
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.114.610,00 zł
b) dotacje: 4.189.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 1.923.000,00 zł
a) domy i ośrodki kultury w wysokości 820.000,00 zł
b) biblioteki w wysokości 1.103.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia) 2.200.000,00 zł
- dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) 35.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych stowarzyszeniom i fundacjom 31.000,00 zł
c) wydatki na obsługę długu publicznego 2.220.754,00 zł
d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień 350.000,00 zł
e) wysokośł rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej 13.926.501,00 zł


2. Wydatki majątkowe 10.733.308,00 zł
z tego:
- na finansowanie inwestycji (zadania inwestycyjne) 10.063.308,00 zł
- aporty 600.000,00 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 70.000,00 zł
(dla samorządu województwa na inwestycje realizowane
na podstawie porozumień)

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2003 w szczegółowości zadań i program inwestycji wieloletnich zawierają załączniki Nr 8 i 8a.

Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2003 roku zawiera załącznik Nr 14.


§ 2

I. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 937.920,00 zł
Niedobór budżetu, o którym mowa wyżej zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi:
- z kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł
- z pożyczek (WFOŚiGW) 4.000.000,00 zł
- z dochodów z prywatyzacji - zbycie akcji 5.000.000,00 zł
1. Ustala się przychody budżetowe w wysokości 10.000.000,00 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 9.062.080,00 zł
z tego:
spłaty pożyczek w wysokości 4.900.000,00 zł
spłaty kredytu w wysokości 4.162.080,00 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia niedoboru określa załącznik Nr 3 oraz Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przychody i wydatki środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:
a) przychody w wysokości 2.289.209,00 zł
b) wydatki w wysokości 2.289.209,00 zł
w tym:
wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń 488.405,0 zł

Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 4

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości:
a) dochody w wysokości 2.396.673,00 zł
b) wydatki w wysokości 2.396.673,00 zł

Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

II. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalono w wysokościach 76.000,00 zł


§ 5

Gminny Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach:
a) środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2002 rok 1.859.923,00 zł
b) przychody w wysokości 3.350.00,00 zł
c) wydatki w wysokości 5.209.923,00 zł
Zestawienie przychodów i wydatków funduszu przedstawia załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich o osiedlowych w wysokości 119.030,00 zł zgodnie z planem finansowym określonym w załączniku Nr 13 do uchwały.


§ 7

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości: 702.050,00 zł
z tego:
a) rezerwa ogólna w wysokości 282.788,00 zł
b) rezerwy celowe w wysokości 419.262,00 zł
z tego:
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 31.214,00 zł
- dokształcanie nauczycieli 104.044,00 zł
- awanse zawodowe nauczycieli 172.004,00 zł
- środki na ewentualne usuwanie skutków
klęsk żywiołowych 52.000,00 zł
- remonty w placówkach oświatowych 60.000,00 zł


§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 31.831.160,00 zł oraz możliwośł jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem Nr 12a.


§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 3.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien został spłacony do 31 grudnia 2003 roku.
3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek krótkoterminowych z GFOŚiGW do kwoty 2.400.000,00 zł w przypadku nieterminowej realizacji dochodów z terminem zwrotu do 15 sierpnia 2003r.


§ 10

Ustala się wysokośł zobowiązań które może samodzielnie zaciągnął Burmistrz w kwocie 2.000.00 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bogatynia.


§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki

Załącznik do Budżetu-opis (110.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 (122.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 (49.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 (76.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 a (48.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 12 (71.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 12a (58.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 13 (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 14 (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 15 (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 16 (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 01a (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 01f (48.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 02 (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Cisek
Data wprowadzenia:2007-01-17 09:42:20
Opublikował:Agnieszka Cisek
Data publikacji:2007-01-17 13:10:06
Ostatnia zmiana:2010-12-07 23:56:16
Ilość wyświetleń:2656

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij