Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Budżet na rok 2008

Uchwała Nr XX/161/08 *
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 stycznia 2008 roku


w sprawie budżetu gminy na rok 2008


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. art.165, art.173, art. 174, art.175, art. 184, i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 , poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku, Nr 129, poz.902 ze zm. )

Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje :

§ 1


I .Ustala się dochody budżetu na 2008 w wysokości 142.281.145,00 zł
z tego :
Dochody bieżące 113.665.080,00 zł
z tego:
1. Wpływy z podatków i opłat 65.778.009 ,00 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.974.279 ,00 zł
3. Pozostałe wpływy własne 2.257.633,00 zł
w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 330.000,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 5.858.460,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 2.085.585,00 zł
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ),
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 3.000.000,00 zł
7. Subwencje ogólne z budżetu państwa 13.711.114,00 zł


Dochody majątkowe 28.616.065,00 zł
z tego:
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 5.601,00 zł
2. Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz użytkowania
wieczystego nieruchomości 4.500.000,00 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych sektora finansów publicznych 300.000,00 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin
( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ),
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 23.810.464,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 151.925.760,00 zł
z tego:
Wydatki bieżące 100.621.544,00 zł
w tym:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.150.279,00 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe 1.106.984,00 zł
3. Dotacje i pomoc finansowa ( bez dotacji na zdania inwestycyjne ) 7.946.650,00 zł
z tego:
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury 2.701.400,00 zł
z tego:
a) domy i ośrodki kultury w wysokości 1.413.300,00 zł
b) biblioteki w wysokości 1.288.100,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia ) 1.600.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej 2.900.000,00 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 63.000,00 zł
- dotacja na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych 400.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 262.250,00 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na profilaktykę
związaną z uzależnieniami 20.000,00 zł
4. wydatki na obsługę długu publicznego 437.692,00 zł
5. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień ( bez dotacji ) 310.000,00 zł
6. wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej 11.697.265,00 zł

Wydatki majątkowe 51.304.216,00 zł
z tego:
1.Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 46.445.400,00 zł
w tym: rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 300.000,00 zł
w/g niżej wymienionych źródeł finansowania:
- pożyczki w kwocie 6.900.000,00 zł
- kredyt w kwocie 5.600.000,00 zł
- dotacje w kwocie 20.955.464,00 zł
- środki własne gminy kwota 10.689.936,00 zł
- prywatyzacja 2.300.000,00 zł
2.Wydatki majątkowe ( udziały i akcje ) 3.997.000,00 zł
3.Dotacje na zadania inwestycyjne 821.816,00 zł
4.Wpłata na Fundusz Celowy Policji 40.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.


III. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 9.644.615,00 zł
który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki, kredytu długoterminowego
i prywatyzacji.

IV. Ustala się:
- przychody budżetu w wysokości 14.800.000,00 zł
z tego:
- pożyczki w wysokości 6.900.000,00 zł
- kredyt w wysokości 5.600.000,00 zł
- prywatyzacja 2.300.000,00 zł

- rozchody budżetu w wysokości 5.155.385,00 zł
z tego :
- spłaty pożyczek w wysokości 3.107.760,00 zł
- spłaty kredytów w wysokości 2.047.625,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 2


1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości :
- dochody w wysokości 5.858.460,00 zł
- wydatki w wysokości 5.858.460,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.


2.Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2008 rok ustala
się w następujących wysokościach:
- dochody własne 1.676.442,00 zł
- wydatki 1.676.442,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5

3.Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:
- przychody wysokości 7.810.000,00 zł
- wydatki w wysokości 7.810.000,00 zł
w tym:
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. 3.377.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Wydatki na obsługę długu publicznego ustalono w wysokości 437.692,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2008 roku , limit wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne i wydatki na programy i projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej określają załączniki Nr 8, 8a i 8b.

6. Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
własne i zadania zlecone określa załącznik Nr 9.

7. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej
i rozwiązywania problemów uzależnień ustalono w wysokości 330.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10

8.Wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bezosobowe określa
załącznik Nr 11.


§ 3


Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego
w kwocie 14.421.212,00 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie
z załącznikiem nr 12 i 12 a.


§ 4


1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 113.312,00 zł zgodnie z planem wydatków określonym
w załączniku nr 13.

2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2008 roku ustalono w wysokości
2.784.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.


3. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 8.808.466,00 zł , zgodnie
z załącznikiem Nr 15.


§ 5


Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach :
- przychody w wysokości 5.768.000,00 zł
- wydatki w wysokości 6.401.904,00 zł
- środki na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31.12.2007r. 633.904,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 16.


§ 6


Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 1.793.902,00 zł
z tego:
a) rezerwa ogólna w wysokości 855.937,00 zł
b) rezerwy celowe w wysokości 937.965,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie:
wydatków bieżących kwota 637.965,00 zł
- dokształcanie nauczycieli 122.508,00 zł
- awanse zawodowe nauczycieli 157.841,00 zł
- odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 252.441,00 zł
- fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 28.951,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 76.224 ,00 zł
wydatków inwestycyjnych kwota 300.000,00 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne nieobjęte limitami wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne


§ 7


1.Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych
w roku budżetowym na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 12.500.000,00 zł
- kredyt długoterminowy i pożyczka.

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :
- na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów
inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii
Europejskiej do wysokości kwot ustalonych w załączniku Nr 8a, 8b,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym
do kwoty 6.000.000,00 zł

4.Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym
gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa
w roku następnym.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


* budzet gminny na 2008 rok przyjęto z uwzględnieniem 3 autopoprawek do projektu budżetu Gminy na 2008 rok

Załączniki

część opisowa (172.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
spis załą czników (51.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 1 (129.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 2 (82.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 3 (48.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 4 (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 5 (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 6 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 7 (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 8 (105.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 8 a (58.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 8 b (78.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 9 (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 10 (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 11 (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 12 - część I (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 12 - część II (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 12 a (65.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 13 (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 14 (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 15 (57.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 16 (55.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
część opisowa wydatków budżetowych (178.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą czniki nr 01 a do nr 01 f do części opisowej wydatków (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 01 g do części opisowej wydatków (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 02 do części opisowej wydatków (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Cisek
Data wprowadzenia:2008-02-07 14:13:08
Opublikował:Agnieszka Cisek
Data publikacji:2008-02-08 09:32:07
Ostatnia zmiana:2010-12-07 23:56:20
Ilość wyświetleń:3090

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij