Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Budżet Gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XLII/275/09*
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 04 marca 2009 roku

 w sprawie budżetu gminy na rok 2009

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.165, art.173, art. 174, art.175, art. 184, i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami)

Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1


I .Ustala się dochody budżetu na 2009 w wysokości 138.886.294,00 zł
z tego :
Dochody bieżące 116.856.965,00 zł
z tego:
1. Wpływy z podatków i opłat 68.956.851 ,00 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.893.914 ,00 zł
3. Pozostałe wpływy własne 1.913.113,00 zł
w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 400.000,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 6.214.642,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 1.890.855,00 zł
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin ) , powiatów ( związków powiatów) , samorządów
województw pozyskane z innych źródeł 13.304,00 zł
7. Subwencje ogólne z budżetu państwa 15.476.143,00 zł
8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 279,00 zł
9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami 2.497.864,00 zł

Dochody majątkowe 22.029.329,00 zł
z tego:
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 20.618,00 zł
2. Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz użytkowania
wieczystego nieruchomości 8.241.800,00 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych sektora finansów publicznych 135.000,00 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin
( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ),
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 13.431.911,00 zł
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami 200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.


II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 152.981.474,99 zł
z tego:
Wydatki bieżące 111.113.096,99 zł
w tym:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.515.436,00 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe 1.354.461,00 zł
3. Dotacje i pomoc finansowa ( bez dotacji na zdania inwestycyjne ) 10.600.836,00 zł
z tego:
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury 2.893.806,00 zł
z tego:
a) domy i ośrodki kultury w wysokości 1.637.000,00 zł
b) biblioteki w wysokości 1.256.806,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia ) 2.155.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej 3.357.000,00 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 63.000,00 zł
- dotacja na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych 450.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 745.030,00 z
w tym :programy profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień 93.000,00 zł
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego 1.000.000,00 zł
4. wydatki na obsługę długu publicznego ( bez zadań inwestycyjnych
kontynuowanych ) 1.851.749,00 zł
5. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień ( bez dotacji ) 307.000,00 zł
6. wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej 10.219.416,00 zł

 

 

 

 

Wydatki majątkowe 41.868.378,00 zł
z tego:
1.Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 39.814.572,00 zł
w tym:
- rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwota 350.000,00 zł
- obsługa długu publicznego - odsetki od kredytu - zadania kontynuowane 136.000,00 zł
2.Wydatki majątkowe ( akcje ) 340.000,00 zł
3.Dotacje na zadania inwestycyjne 1.713.806,00 zł

 

Finansowanie wydatków majątkowych w/ n/w źródeł:
- kredyt w kwocie 19.000.000,00 zł
- dotacje w kwocie 13.766.911,00 zł
- środki własne gminy kwota 9.101.467,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

III. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 14.095.180,99 zł,
który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego

IV. Ustala się:
- przychody budżetu w wysokości 19.000.000,00 zł -
w tym: kwota 1.328.205,01 zł na finansowanie wydatków nie
znajdujących pokrycia w planowanych na 2009 rok dochodach w związku
z ich przeznaczeniem na finansowanie wydatków w 2008 roku

- rozchody budżetu w wysokości 3.576.614,00 zł
z tytułu spłat kredytów i pożyczek z tego :
spłaty pożyczek w wysokości 1.426.613,00 zł
spłaty kredytów w wysokości 2.150.001,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości :
- dochody w wysokości 6.214.642,00 zł
- wydatki w wysokości 6.214.642,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

2.Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2009 rok ustala
się w następujących wysokościach:
- dochody własne 1.898.982,00 zł
- wydatki 1.898.982,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5

3.Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:
- przychody wysokości 8.480.100,00 zł
- wydatki w wysokości 8.391.000,00 zł
w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. 3.404.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 229.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Wydatki na obsługę długu publicznego ustalono w wysokości 1.987.749,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2009 roku , limit wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne i wydatki na programy i projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej określają załączniki Nr 8, 8a i 8b.

6. Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
własne i zadania zlecone określa załącznik Nr 9.

7. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej
i rozwiązywania problemów uzależnień ustalono w wysokości 400.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10

8.Wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bezosobowe określa
załącznik Nr 11.


§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego
w kwocie 34.994.599,00 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie
z załącznikiem nr 12 i 12 a.


§ 4

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 113.178,00 zł zgodnie z planem wydatków określonym
w załączniku nr 13.

2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2009 roku ustalono w wysokości
2.350.592,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.


3. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 12.377.642,00 zł , zgodnie
z załącznikiem Nr 15.


§ 5

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach :
- przychody w wysokości 7.457.000,00 zł
- wydatki w wysokości 7.457.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 16.


§ 6

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 2.299.945,99 zł
z tego:
a) rezerwa ogólna w wysokości 766.057,99 zł
b) rezerwy celowe w wysokości 1.533.888,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie:

wydatków bieżących kwota 1.183.888,00 zł
- dokształcanie nauczycieli 136.779,00 zł
- awanse zawodowe nauczycieli i wzrost wynagrodzeń 652.073,00 zł
- odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 148.327,00 zł
- fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 32.538,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 164.171,00 zł
- rezerwa na realizację zadań Rad Osiedlowych i Rad
Sołeckich zgodnie z ustawą 50.000,00 zł

wydatków inwestycyjnych kwota 350.000,00 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne nieobjęte limitami wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne


§ 7

1.Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych
w roku budżetowym na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 19.000.000,00 zł
- kredyt długoterminowy

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku
nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 6.000.000,00 zł
z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2009 roku.

4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z GFOŚiGW
maksymalnie do kwoty 5.000.000,00 zł w przypadku nieterminowej realizacji dochodów
z terminem zwrotu do dnia 31 grudnia 2009 roku. Zaciągnięte pożyczki z GFOŚiGW
nie mogą zakłócić realizacji zadań ujętych w planie wydatków GFOŚiGW.

5. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :
- na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów
inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii
Europejskiej do wysokości kwot ustalonych w załączniku Nr 8a, 8b,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym
do kwoty 6.000.000,00 zł

6.Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym
gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa
w roku następnym.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 9

Traci moc Uchwała Nr XL/266/09 Rady Gminy i Miasta z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego i pożyczki krótkoterminowej w GFOŚiGW.


§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka 

 * budżet gminny na 2009 rok został przyjęty z uwzględnieniem autopoprawki /wersja ostateczna- projekt nr 351/09/ do projektu budżetu

 

 


Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok

Uchwałą Nr XXIX/343/06 z dnia 10 października 2006 roku i Nr IV/17/06 z dnia
20 grudnia 2006 roku Rada Gminy i Miasta w Bogatyni określiła procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Budżet Miasta i Gminy na 2009 rok został opracowany w oparciu o ustawę
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Miasta i Gminy w Bogatyni po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów Gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających
z przypadających w 2009 roku rat spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W skład Gminy i Miasta Bogatynia wchodzi 12 sołectw i 7 osiedli miejskich.
W budżecie wyodrębniono środki finansowe na ich działalność zgodnie z przedstawionymi planami rzeczowo - finansowymi. Środki na realizację zadań Rad Sołeckich i Osiedlowych rozdzielono w/g klucza:
6 zł na 1 mieszkańca wsi
4 zł na 1 mieszkańca w mieście .


Na dzień 30 września 2008 roku Gminie Bogatynia przyporządkowane są
następujące jednostki organizacyjne :

I. Jednostki budżetowe
1.Urząd Miasta i Gminy
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
3. Straż Miejska w Bogatyni
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
8. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
9. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
10. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
11. Publiczny Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
12. Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni
13. Integracyjny Ĺťłobek Publiczny Nr 1
14.Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
15. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni

16. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
17. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
18. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
19. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

II . Instytucje kultury:
1. Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni

III . Zakłady budżetowe
1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
( powołany Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
w dniu 29.06.2004r. )

IV. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

 

Udziały i akcje Gminy i Miasta Bogatynia wg stanu na dzień 30.09.2008 r.

1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bogatyni
udziały niepieniężne 2.803.150,00 zł
udziały pieniężne 4.813.350,00 zł
ogółem 7.616.500,00 zł

2.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Bogatyni
udziały niepieniężne 13.545.000,00 zł
udziały pieniężne 5.280.000,00 zł
ogółem 18.825.000,00 zł

3. Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnie SA w Bogatyni
udziały niepieniężne 16.097.533,00 zł
udziały pieniężne 9.395.043,00 zł
ogółem 25.492.576,00 zł

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Akt Notarialny - Repertorium A numer 2317/2005 ) obniżono wartość akcji o kwotę 4.350.886,00 zł.

4. Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni
udziały niepieniężne 4.105.350,00 zł
udziały pieniężne 1.600.000,00 zł
ogółem 5.705.350,00 zł

 

 

 

 

5. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Bogatyni
udziały niepieniężne 1.000.000,00 zł

 

6. Bogatyńsko - Zgorzelecki Park Przemysłowo - Technologiczny Spółka z o.o.
udziały pieniężne 30.000,00 zł

 

Zobowiązania Gminy wg stanu na 30.09.2008 r. przedstawiają
się następująco :

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :
stan na 30.09.2008 r stan na 31.12.2008r.
( przewidywany )

a) kredyty ogółem: 62.500,02 zł 8.600.000,00 zł
z tego:
- kredyt zaciągnięty na zagospodarowanie
terenów sportowych prze ZSzP i G
w Porajowie ( 1.000.000,00 ) 62.500,02 zł -

- kredyt długoterminowy ( 8.600.000,00 zł ) 8.600.000,00 zł

b) pożyczki z WFOŚiGW ogółem 9.592.373,00 zł 10.971.213,00 zł
z tego:

- przyłącza ciepłownicze w Bogatyni 15.500,00 zł 15.500,00 zł
( pożyczka w wysokości 93.000,00 zł )

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 17.400,00 zł 17.400,00 zł
( pożyczka w wysokości 87.000,00 zł )

- wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych 22.320,00 zł 11.160,00 zł
( pożyczka w wysokości 67.000,00 zł )

- modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach:
Sieniawka, Kopaczów, Porajów 158.453,00 zł 158.453,00 zł
( pożyczka w wysokości 778.452,00 zł )

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wody w Markocicach 1.568.700,00 zł 1.568.700,00 zł
( pożyczka w wysokości 2.241.000,00 zł )

- obwodnica Bogatynia -budowa drogi klasy G
w Bogatyni - Etap II ( 300.000,00 zł ) 250.000,00 zł 200.000,00 zł

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację
zadań inwestycyjnych ( 9.000.000,00 zł ) 7.560.000,00 zł 9.000.000,00 zł

 

- z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich
stan na 30.09.2008 r. stan na 31.12.2008r. Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o
w Bogatyni 11.740.898,84 zł 11.740.898,84 zł

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Bogatyni 484.256,00 zł 484.256,00 zł
Razem poręczenia: 12.225.154,84 zł 12.225.154,84

- wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego 227.376,72 zł

 

I.WYDATKI BUDĹťETOWE
- główne założenia przyjęte do projektu budżetu na 2009 rok

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2009
do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Bogatynia założono:
- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% w stosunku do cen
z 2008 roku,
- wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w wysokości
limitu wynagrodzeń określonych na rok 2008 z uwzględnieniem zmian zatrudnienia i planu
awansów zawodowych nauczycieli za 2008 rok; w grupie pracowników oświaty
ustala się na 2009 rok dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości średnio do
5 %;premię dla pracowników administracji i obsługi w wysokości średnio do 10 %
- pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa
(składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne) oraz 2,45% (składka pracodawcy
na fundusz pracy),
- kwotę 2.539,00 zł przyjęto jako podstawę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla pracowników administracji i obsługi, dla nauczycieli jako podstawę
do odpisu przyjęto 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej
ustalonej corocznie w ustawie budżetowej, uwzględniono odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

 

 

Limit wynagrodzeń osobowych jednostek organizacyjnych Gminy ustalono biorąc
za podstawę wynagrodzenia osobowe wypłacone w miesiącu wrześniu 2008 roku. zabezpieczono środki na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich
a także środki na zakończenie zadań kontynuowanych i realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo w budżecie podstawowym zabezpieczono środki
w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego na wpłatę do Izby Rolniczej, zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14.XII.95 ( Dz.U. z 1996r. Nr 1 poz.3 z późn.zm.), współfinansowanie Planu Urządzeniowo Rolnego Gminy Bogatynia oraz na przebudowę infrastruktury technicznej
i zagospodarowania terenu w Porajowie - Etap I.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę uwzględnia się środki na promocję projektu na zadanie - budowę rurociągu przesyłowego wody zimnej SUW Zatonie-Sieniawka i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni - Etap II , rozbudowę sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na terenie miasta. Poza tym zabezpieczono środki na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych, opracowanie operatu wodno-prawnego ( piaskownik w Sieniawce ) oraz objęcie akcji w BWiO S.A. w Bogatyni z przeznaczeniem środków na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworskiej w Bogatyni.

W dziale Transport i łączność znaczne środki finansowe przeznaczono na:
bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty nawierzchni ulic oraz na znakowanie ulic oraz operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne i metryki dróg i mostów, aktualizację projektu ruchu drogowego na terenie miasta, środki na zabezpieczenie wiaduktów kolejowych przed obsuwaniem, wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, określenie nośności i założenie ewidencji dla mostów i kładek w mieście oraz znakowanie ulic podczas imprezy Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki „Karbonalia”. Zabezpieczono także środki na dofinansowanie do transportu lokalnego mieszkańców wsi Wyszków, Wolanów Jasna Góra, komunikację miejską w mieście i gminie wraz z zakupem usług związanych z komunikacją. Wydatki inwestycyjne związane są z: przebudową ulic na terenie gminy, w tym budową obwodnicy Bogatyni, poprawą dostępności między Hradkiem a Bogatynią. Dofinansowane zostaną przebudowy dróg powiatowych oraz remont drogi wojewódzkiej.

W dziale Turystyka - zaplanowano środki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki: organizowaniem międzyszkolnych rajdów, wycieczek, konkursów turystyczno-krajoznawczych, budowę ścieżki rowerowych w gminie, koncepcję budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy oraz budowę ścieżek rowerowych wspólnie z Czechami.

 

Dział Gospodarka mieszkaniowa zawiera dotację przedmiotową dla MZGK w Bogatyni , wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , środki na remonty
i utrzymanie substancji komunalnej, na zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją, umorzenia zaległości czynszowych, dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych w Sieniawce, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków wspólnot mieszkaniowych oraz remonty i profilaktykę budowlaną zabezpieczająca konstrukcję budynków uszkodzonych na wskutek szkód górniczych, dopłatę do czynszów, kaucje do mieszkań podnajmowanych w TBS oraz na usuwanie awarii w sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce ( budynki przejęte po szpitalu ). Zabezpieczono środki na infrastrukturę i budownictwo mieszkaniowe - budowa mieszkań komunalnych, wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne „ Osiedle Pocztowa-Świerczewskiego” uzbrojenie działek budowlanych
o numerze 21/48, 21/47 w rejonie ul. Chopina oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy uzbrojenia podziemnego wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Sieniawce.


W dziale Działalność usługowa planuje się środki na opracowania geodezyjne, opracowania projektu zmian zagospodarowania przestrzennego i zakup map.

W dziale Administracja publiczna znajdują się środki na sfinansowanie:
- wydatków związanych z obsługą Rady Gminy,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostki budżetowej UM i G,
- ryczałtów dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych,
- wydatków bieżących w ramach prowadzonej współpracy
przygranicznej, a także wydatków na promocję gminy oraz na składki
na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- remont budynku urzędu (
- światowe Forum Mediów Polonijnych
- Dni Węgla i Energetyki „ KARBONALIA”
- budowę systemu infrastruktury informatycznej - on- line oraz systemu elektronicznych
usług publicznych e-urzad
- wykonanie dokumentacji na wykonanie zasilania energetycznego
budynku urzędu przy ul. Daszyńskiego 1

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zabezpiecza środki na aktualizację rejestru wyborców w 2009 roku.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, obrony cywilnej i utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Przewidziano również środki na zwiększoną liczbę patroli policji podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych i nagrody dla policjantów, zakup samochodów bojowych dla OSP, zakup systemów ostrzegania i alarmowania ( zarządzanie kryzysowe ), środki na zakup dwóch motopomp dla OSP, stworzenie platformy wzmocnionych sił do reagowania przeciwpożarowego na pograniczu łużyckim Bogatynia-Zittau..

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano środki na prowizje dla sołtysów, przejazdy sołtysów, prowizje komornicze, szkolenia pracowników, wpisy na hipotekę , koszty postępowania sądowego oraz zakup usług z zakresu wykonania ekspertyz, opinii i analiz.

W dziale Obsługa długu publicznego znajdują się środki na spłatę odsetek od kredytów
i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone, odsetki od kredytu obrotowego oraz odsetki od kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział Różne rozliczenia zawiera wydatki zaplanowane na wpłaty gmin do budżetu państwa
z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, wydatki wynikające z obsługi bankowej oraz na rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

W dziale Oświata i wychowanie - zabezpieczono środki przeznaczone na utrzymanie gminnych placówek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli,
stołówek szkolnych i Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych), dowożenie uczniów do szkół oraz utrzymanie samochodu Volkswagen, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, realizację projektu COMENIUS, dofinansowanie do nauki ucznia niepełnosprawnego, remonty w przedszkolach oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5, promocję zadania- wyposażenie pracowni mechatroniczej w Zespole Szkół Energetycznych i Energetycznych w Bogatyni, modernizację sali sportowej przy Zespole Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni oraz nagłośnienie w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.

Dział Ochrona zdrowia - zawiera wydatki przeznaczone na :
- dotacje dla SPZOZ w Bogatyni związane z realizacją programów zdrowotnych i kosztów
podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego,
- utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii w Bogatyni oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi
uzależnieniami )
- budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie
- zakup aparatu rentgenowskiego dla szpitala

 

W dziale Pomoc społeczna środki finansowe przeznaczono na:
- świadczenie usług opiekuńczych,
- zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- zwrot kosztów leczenia podopiecznych OPS nieobjętych ubezpieczeniem społecznym,
- zakup usług związanych z pobytem osób przebywających w DPS
- dożywianie i schronienie osób bezdomnych
- świadczenia rodzinne.
- posiłek dla potrzebujących

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej znajdują się wydatki na utrzymanie żłobka oraz środki na działalność Gminnego Centrum Informacji.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zawarte są wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidziano środki
na następujące zadania:
- oczyszczanie miasta i gminy ( letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników )
- oświetlenie - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki „ KARBONALIA”
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia,
- składki członkowskie do ZGZZ ( utrzymanie schroniska )
- koszty zużycia energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów itp.)
- utrzymanie targowisk,
- nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Jana Pawła II
- oświetlenie ozdobne
- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej
- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury i słupów ogłoszeniowych
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw
- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska
- usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Trzciniec w Bogatyni
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia terenu mieszkaniowego
przy ul. Kossaka-Matejki
- oświetlenie drogi dojazdowej bocznej do przystanku PKS w Krzewinie
- oświetlenie ulicy Nowej w Zatoniu
- wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Górskiej w Jasnej Górze
- dokumentacja na oświetlenie ul. Kolejowej w Porajowie

 

- wykonanie dokumentacji zamiennej dojazdów do zespołu garażowego przy ul. Szpitalnej
oraz ciągów pieszo-jezdnych w obrębie ulic: Boznańskiej, Grottgera i Fałata
- budowa miejsc postojowych przy ul. Fałata i Kościuszki
- odbudowa zdegradowanego obszaru centrum w Bogatyni - Strażnica
- przebudowa chodników i parkingów w ciągu ulicy Słowiańskiej-Styki
- wykonanie nowych placów zabaw na terenie miasta i gminy
- dotację dla Urzędu Marszałkowskiego-środki na opracowanie dokumentacji odbudowy
koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki
- objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni - uporządkowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Armii Czerwonej i Bojowników

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki przeznaczono na:
- dotacje dla instytucji kultury,
- środki dla rad osiedlowych i sołeckich,
- dotacja na renowację zabytków na terenie gminy
- utrzymanie świetlic wiejskich ( bieżące remonty, zakup gier i wyposażenia, zakup opału,
energia elektryczna) oraz zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Posadzie
i Bratkowie
- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Posadzie
- multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą ( Cz ) - Bogatynia ( PL )

Dział Kultura fizyczna i sport zawiera wydatki związane z :
- utrzymaniem obiektów sportowych (boiska i hale sportowe),
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją programu rozwoju kultury
fizycznej w mieście i na wsi .
- dotacją na realizację zadań związanych ze sportem masowym.
- odbudowę kompleksu rekreacyjno-sportowego „ZALEW” wraz z kąpieliskiem
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego
w Działoszynie
- budowa zespołu boisk sportowych „ ORLIK” przy Domu Kultury w Zatoniu
- wykonanie zasilania szatni LZS w Jasnej Górze

Podział środków budżetowych

I. Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 152.981.474,99 zł.
z tego:
1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 111.113.096,99 zł i stanowi to 72,63% wydatków ogółem
zadania zlecone 6.214.642,00 zł co stanowi 4,06% wydatków ogółem
zadania własne 104.898.454,99 zł co stanowi 68,57 % wydatków ogółem

 

2.Wydatki majątkowe 41.868.378,00 zł które stanowią 27,37% wydatków ogółem
z tego:
- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 39.814.572,00 zł
- środki na objęcie akcji 340.000,00 zł
- dotacja na zadania inwestycyjne 1.713.806,00 zł

II. W budżecie 2009 ustalono niedobór budżetu w wysokości 14.095.180,99 zł
który zostanie pokryty przychodami z kredytów długoterminowych

III. Przychody budżetu przewidziano w wysokości 19.000.000,00 zł tj.
kredyt planowany do zaciągnięcia w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych
w kwocie 19.000.000,00 zł w tym: kwota 1.328.205,01zł na finansowanie wydatków nie
znajdujących pokrycia w planowanych na 2009 rok dochodach w związku z ich
przeznaczeniem na finansowanie wydatków w 2008 roku.

IV. Rozchody budżetowe stanowić będą kwotę 3.576.614,00 zł i są to spłaty pożyczek
i kredytów.

 

V.Przychody i wydatki GFOŚ i GW na 2009r

Do projektu budżetu na 2009 rok przyjęto przychody GFOŚiGW
w wysokości 7.457.000,00 zł.
Środki przeznacza się na zadania inwestycyjne i bieżące związane z ochroną środowiska tj:
- budowa i odbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Bogatynia
- przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu w Porajowie - Etap IIj
przebudowy dróg i chodników dla miejscowości Porajów
- kanalizacja w Kopaczowie do granicy w Oldrichowie wraz z biologicznymi
oczyszczalniami ścieków - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego pogranicza polsko-
czeskiego
- wykonanie zagospodarowania terenu punktu czasowego przechowywania zwierząt
- zakup i montaż kontenera administracyjno- socjalnego na potrzeby punktu czasowego
przechowywania zwierząt
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą dla Osiedla Zatonie-Trzciniec
w Bogatyni
- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2008 rok
- zakup stacji „ Psi pakiet”
- leczenie bezpańskich zwierząt, zabiegi ubezpładniające
- znakowanie psów
- odbiór padłych zwierząt i zakup karmy dla zwierząt dziko żyjących i bezpańskich
- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia
- bieżące utrzymanie rowów na terenie miasta i gminy

- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników „Psi pakiet”
- zbiórka odpadów niebezpiecznych
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie
- nasadzenie drzew i krzewów
- czyszczenie rzeki Miedzianki
- aktualizacja planu gospodarki odpadami i programami ochrony środowiska
- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej
- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników
- utylizacja odpadów zawierających azbest, ekspertyzy
- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników oraz odpadów wielkogabarytowych
- uporządkowanie i utrzymanie terenów zielonych w pasie granicznym na Styku Trzech Granic

I. Zakłady budżetowe
Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 29 czerwca 2004 r. utworzony został Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Bogatyni. Przedmiot działalności zakładu określa statut. Uchwała w sprawie powołania zakładu określa źródła przychodów, którymi są:
- wpływy z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
- inne dochody uzyskiwane z działalności zakładu
- dotacja z budżetu gminy.

Wysokość stawek dotacji przedmiotowej oraz szczegółowe zasady udzielania dotacji
i rozliczania określają uchwały: Uchwała Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXX/259/05 z dnia 21 października 2005 r. Uchwała Nr XXXIII/285/06 z dnia 17 lutego 2006 r., Uchwała Nr XL/357/06
z dnia 26 października 2006 roku oraz Uchwała Nr XV/109/07 z dnia 13 września 2007 roku.

Do zadań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej należy prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością gminy bądź pozostających w jej zarządzie oraz inne czynności określone w statucie.
Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 6.

VII. Dochody własne jednostek budżetowych
Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych:
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
- Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni
- Integracyjny Ĺťłobek Publiczny Nr 1 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
- Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2009 roku ustalono w wysokościach:
- dochody własne jednostek w wysokości 1.898.982,00 zł
- wydatki w wysokości 1.898.982,00 zł

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 5.

 

II. DOCHODY BUDĹťETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2009 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:
1. Uchwałę Nr XXXIX / 343 / 06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

2. Uchwałę Nr IV/17/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIX / 343 / 06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

3. Zarządzenie Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.

4. Uchwałę nr XXXII/235/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

5. Uchwałę nr XXXII/234/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.

7. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2008 r.

8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 2008 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 54, poz. 486 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2008 r. wynoszącym 4,2 %.

9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r.

10. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-1/08 z dnia 3 października 2008 r. w sprawie kwot na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

11. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-13/08 w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok.

12. Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r. oraz Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2009 r. wysokości wpłaty gmin .

13. Wskaźniki wewnętrzne określające wysokości realnych dochodów roku 2008 stanowiące podstawę algorytmów kalkulacji.

Wpływy z podatków i opłat

1. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie 55.053.145,00 zł, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwałą nr XXXII/235/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

2. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych skalkulowano w wysokości 529.005,00 zł. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. oraz w oparciu o prowadzoną politykę egzekucyjną na należności w podatku rolnym oraz zwiększonym obrotem gruntami znajdującymi się w obrębach geodezyjnych gminy Bogatynia, biorąc za podstawę areały gruntów do opodatkowania w 2009 r.

3. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych przyjęto w kwocie 23.446,00 zł. Do kalkulacji kwoty zastosowano algorytm przeliczeniowy oparty na przedmiocie opodatkowania jak i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r.

4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie 852.351,00 zł, biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w Uchwale nr XXXII/234/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

5. Dochody budżetowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w projekcie budżetu w wysokości 68.115,00 zł. Kwotę dochodów w ww. zakresie szacowano na podstawie zwiększonej aktywności gospodarczej podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania w analizowanych okresach I, II , III kwartału 2008 r. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie
wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.

6. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości 101.307,00 zł. Realizacja przedmiotowych wpływów na 2009 r. ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III kwartale 2008 r. oraz mając na uwadze Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 2008 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 54, poz. 486 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2008 r. wynoszącym 4,2 %.

7. Dochody budżetowe z tytułu opłaty skarbowej podwyższono o 3.718,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w/w opłaty za 2008 rok. i przyjęto w wysokości 92.252,00 zł. Wysokość prognozowanych wpływów na 2009 r. ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2008 r. z tytułu czynności objętych ww. opłatą oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.

8. Wpływy z opłaty targowej z dwóch targowisk z terenu Miasta i Gminy Bogatynia określono na poziomie 182.782,00 zł, biorąc pod uwagę możliwości rozwoju handlu na targowiskach.

9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2009 rok zostały określone w wysokości 11.352.600,00 zł. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy Bogatynia przekazywanej kwartalnie gminie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 poz. 1773, przez PGE Kopalnię Węgla Brunatnego „TURóW” SA.

10. Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na rok 2009 określono w wysokości 683.818,00 zł mając na uwadze dane za I, II, III kwartał 2008 r. oraz kryteria określone w Zarządzeniu Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.


Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r. oraz Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2009 r. wysokości wpłaty gmin.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.
Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2009 rok założono na podstawie danych dotyczących powstania podmiotów gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz szacowanych dochodów z tytułu ich działalności.

Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy

1. Wpływy z usług w placówkach oświatowych i OPS ustalono na poziomie 35.658,00 zł. biorąc pod uwagę dane zawarte w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy sporządzanych w oparciu o Zarządzenie Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.

Dochody majątkowe

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności szacowano na poziomie 20.618,00 zł. Wysokość prognozowanych wpływów ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2008 r. z tytułu czynności objętych ww. wpływami.

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego gruntów ustalono na poziomie 8.241.800,00 zł. Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie informacji o przewidywanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z PFOGP kwota 135.000,00 zł.

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł na ogólną kwotę 13.431.911,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na:
- dostarczanie wody- 8.110.000,00 zł, z przeznaczeniem środków na:
rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni ( Etap II 0 kwota 5.110.000,00 zł
( refinansowanie wydatków )
budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej SUW Bogatynia-Sieniawka
kwota 3.000.000,00 zł ( refinansowanie wydatków )

- drogi publiczne gminne - 3.635.219,00 zł, środki z przeznaczeniem na poprawę drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysa (CZ) a Bogatynią (PL) - Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 1.286.692,00 zł z przeznaczeniem na Multifunkcyjne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (CZ) - Bogatynia (PL) .

- szkoły zawodowe - 400.000,00 zł z przeznaczeniem środków na wyposażenie pracowni
mechatronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Energetycznych ( refinansowanie
wydatków )

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200.000,00 zł z przeznaczeniem na :
- dofinansowanie zakupu motopomp dla Ochotniczych Staży Pożarnych
kwota 50.000,00 zł
- zakup samochodów bojowych dla OSP kwota 150.000,00 zł.


Dochody organów gminy i jednostek budżetowych

1. Wpływy z opłaty produktowej szacowano na poziomie 500,00 zł. Wysokość prognozowanych wpływów oparto na realizacji przedmiotowych opłat z kwartalnych danych roku 2008 jak i kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oszacowano na poziomie 290.000,00 zł biorąc pod uwagę ilość zawartych umów.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie 400.000,00 zł. Przewidywany plan dochodów z ww. tytułu wprowadzono na podstawie informacji przedstawionej przez Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu UMiG Bogatynia o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu oraz ich obrotu.

 

 

4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności nakładane przez Straż Miejską w Bogatyni. Wysokość przewidywanych wpływów z ww. tytułu szacowano na poziomie 30.000,00 zł. W planowaniu wysokości wpływów uwzględniono ściągalność mandatów przez Straż Miejską.

5. Wpływy za wydane koncesje i licencje 4.065,00 zł - opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.

6. Wpływy z rożnych opłat ( w tym opłata stała wnoszona z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, żłobków i świetlic szkolnych ) planowane są w wysokości 579.815,00 zł. Szacowania dochodów dokonano na podstawie złożonych planów finansowych jednostek budżetowych.

7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 412.375,00 zł. na podstawie zawartych umów.

8. Odsetki od rachunków bankowych 150.000,00 zł. Wysokość planowanych wpływów z powyżej kategorii przyjęto w oparciu o prognozowane wpływy w 2008 r.

9. Wpływy z różnych dochodów na łączna kwotę 2.500,00 zł w szczególności:
- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne kwota 2.500,00 zł.

10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 8.200,00 zł z przeznaczeniem na :
- 5 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 3.000,00 zł
przez Urzędy Wojewódzkie
- średnio 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
5.000,00 zł, świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 200,00 zł.


Subwencje ogólne z budżetu państwa

1. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dla gminy Bogatynia przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r. oraz Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009r. w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2009 r. wysokości wpłaty gmin w wysokości 15.127.210,00 zł.
Na 2009 r. przewidziano także dla gminy część równoważącą subwencję ogólną w kwocie 348.933,00 zł.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin )ustawami
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-13/08 w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok oraz Pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-1/08 z dnia 3 października 2008 r. w sprawie kwot na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

2. Na łączną kwotę 6.214.642,00 zł składają się:
- administracja publiczna, - 118.494,00 zł
- prowadzenie rejestrów wyborców - 4.148,00 zł
- zadania związane z obroną cywilną - 1.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5.305.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 69.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 661.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 56.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin ( związków gmin ) w wysokości 1.890.855,00 zł.
z tego:
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania pracowników młodocianych
- 26.055,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 1.096.000,00 zł
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 367.800,00 zł
- dożywianie dzieci i realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” - 401.000,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w wysokości 13.304,00 zł
z tego:
- realizacja projektu COMENIUS - 13.304,00 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 279,00 zł
z tego:
- dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego ( dotacja z PFRON )
kwota 279,00 zł

Z kwoty zaplanowanych dochodów budżetowych na 2009 rok
ogółem w wysokości 138.886.294,00 zł przypada na :


1. Dochody z podatków i opłat 68.956.851,00
2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.893.914,00
3. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy 35.658,00
4. Dochody majątkowe 22.029.329,00
5. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych
w tym : zezwolenia na sprzedaż
alkoholu 400.000,00 zł 1.877.455,00
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa
( subwencja oświatowa i rekompensująca ) 15.476.143,00
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 6.214.642,00
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 1.890.855,00
9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących 2.497864,00
10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 13.304,00
11. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
279,00

Planowane dochody budżetowe na 2009 rok w wysokości 138.886.294,00 zł ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok stanowią 120,69%.

 

 


Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok
zawiera następujące załączniki do Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.03.2009r.

1. Dochody budżetowe na 2009 rok wg źródeł w szczegółowości
działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowych załącznik nr 1

2. Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok w układzie
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2

3. Przychody i wydatki zakładów budżetowych
na 2009 rok załącznik nr 3

4. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej na 2009 rok załącznik nr 4

5. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki
nimi finansowane na 2009 rok załącznik nr 5

6. Przychody i wydatki zakładów budżetowych
na 2009 rok załącznik nr 6

7. Wydatki na obsługę długu publicznego w 2009 roku załącznik nr 7

8. Plan inwestycji finansowanych z budżetu podstawowego
w 2009 roku załącznik nr 8

9. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne załącznik nr 8a

10. Wydatki na programy i projekty współfinansowane
ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności
- zadania inwestycyjne załącznik Nr 8b

11.Wydatki budżetu Gminy i Miasta na 2009 rok wg
działów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 9

12.Dochody i wydatki na rok 2009 związane z programem
„ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
załącznik nr 10

13.Zestawienia zatrudnienia oraz wynagrodzeń i pochodnych
od wynagrodzeń oraz wydatków bezosobowych
w jednostkach organizacyjnych gminy na 2009r załącznik nr 11


14. Prognoza długu publicznego gminy i miasta Bogatynia na lata
2009 do 2015 roku załącznik nr 12

15.Wykaz pożyczek , kredytów oraz poręczeń udzielonych
przez Gminę Bogatynia załącznik nr 12 a

16.Plan wydatków realizowany przez Rady Osiedlowe i
Rady Sołeckie na 2009 rok załącznik nr 13

17.Wykaz remontów z udziałem środków budżetowych załącznik nr 14

18.Wykaz jednostek otrzymujących dotację z budżetu Gminy
w 2009r załącznik nr 15

19. Szczegółowy plan zadań realizowanych z GFOŚiGW
w 2009 roku załącznik nr 16

20. Część opisowa - wydatki budżetowe w poszczególnych
działach i rozdziałach na 2009 rok z załącznikami :

a) zestawienie wydatków szkół i przedszkoli na rok 2009 - załączniki 01 a do 01g
b) struktura procentowa dochodów wg ważniejszych źródeł i
wydatków budżetowych wg działów - załącznik nr 02


Załączniki

załą cznik nr 1 do budżetu (149.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 2 do budżetu (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 3 do budżetu (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 4 do budżetu (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 5 do budżetu (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 6 do budżetu (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 7 do budżetu (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 8 do budżetu (78.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 8 a do budżetu (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 8 b do budżetu (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 9 do budżetu (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 10 do budżetu (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 11 do budżetu (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 12 do budżetu (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 12 a do budżetu (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 13 do budżetu (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 14 do budżetu (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 15 do budżetu (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 16 do budżetu (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą czniki od nr 01 a do 01 f do budżetu (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 01 g do budżetu (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 02 do budżetu (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Cisek
Data wprowadzenia:2009-03-11 09:34:57
Opublikował:Agnieszka Cisek
Data publikacji:2009-03-12 12:16:57
Ostatnia zmiana:2010-12-07 23:56:21
Ilość wyświetleń:3409

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij