Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Budżet Gminy na 2011 rok


  
Uchwała  Nr VII/46/11
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i litera „d” oraz pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami) art. 211 ust, 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1240) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z  2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami )

uchwala co następuje :

§ 1


Ustala się dochody budżetu na 2011 w łącznej kwocie 157.376.827,00 zł
z tego
1.Dochody bieżące w kwocie 128.756.294 ,00 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 28.620.533 ,00 zł
jak w załączniku Nr 1.


§ 2


 Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej
 kwocie  166.727.727,00 zł
I. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną
     kwotę 118.661.899,00 zł,
jak w załączniku Nr 2
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 98.088.500,00 zł
    z tego:


    a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
        bezosobowe 46.140.463,00 zł,
jak w załączniku nr 3

    b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
        jednostek budżetowych 51.948.037,00 zł

2). Wydatki na dotacje na zadania bieżące  8.919.500,00 zł
     z tego:
   - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  7.979.500,00 zł
  - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 940.000,00 zł,
jak w załączniku nr 4

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.025.645,00 zł
jak w załączniku nr 5

4) Wydatki na obsługę długu publicznego 1.609.126,00 zł,
 jak w załączniku nr 6

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
   o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
   z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  19.128,00 zł


II. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną
    kwotę 48.065.828,00 zł
   z tego:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 48.065.828,00 zł
      w tym:
   -wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej
     w kwocie 4.927.200,00 zł
   - rezerwa  na zadania inwestycyjne w kwocie 350.000,00 zł


§ 3


1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
    w kwocie 9.350.900,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
    z zaciągniętego kredytu.


2 Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie  15.000.000, 00 zł
     z tego:
- kredyt w wysokości 15.000,000 ,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.649.100,00 zł
        z tego :
       - spłaty pożyczek w wysokości 1.124.100,00  zł
       - spłaty kredytów w wysokości 4.525.000,00  zł,
jak w załączniku nr 8 .

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych
    zaciągniętych w 2011 roku  w wysokości  15.000.000,00 zł

5. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł
    na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
    do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 4


1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu  w kwocie    630.462,00 zł                                                     
2. Tworzy się rezerwy celowe  w kwocie 1.115.847,00 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie:
-  wydatków bieżących kwota 765.847,00 zł
a) dokształcanie nauczycieli 159.895,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli  165.434,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 38.414,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
    oświatowych  37.586,00 zł
e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 364.518,00 zł

- wydatków inwestycyjnych kwota 350.000,00 zł


§ 5


Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji
    rządowej   i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie
    z załącznikiem nr 9.


2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
    i wydatki budżetu  na realizację zadań ujętych w gminnym programie
    profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz gminnym
    programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10

3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
   umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
   w kwocie 604.576,00 zł.


§ 6


Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
 i wydatków nimi finansowanych , zgodnie z załącznikiem nr 11.


§ 7


1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
   Komunalnej w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12

2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
    lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
     Komunalnej w Bogatyni w kwocie 3.170.000,00 zł


§ 8


Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości   162.214,00 zł, zgodnie z planem wydatków
 określonym  jak w załączniku  nr 13 .

§ 9


Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 14.


§ 10


1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
    budżetu w granicach działu wydatków:
    a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
         bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
         pracy
      b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
          inwestycyjnych

2. W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Burmistrza Miasta
    i Gminy Bogatynia do :
1) zaciągnięcia  w 2011 roku  kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
    przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
    przekroczyć limitu 5.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia
    31 grudnia 2011 roku.
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
    budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
    budżetu

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
    w 2011 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
    jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
    i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 7.000.000,00 zł
 
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy w Bogatyni.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
 
Patryk Stefaniak

 


 

Załączniki

budżet. na 2011 rok xls zał 2 (67.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 rok xls zał 3 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 rok xls zał 4 (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 rok xls zał 5 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 rok xls zał 6 (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 rok xls zał 7 (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 rok xls zał 8-1 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 rok xls zał 8-2 (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 rok xls zał 9 (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 rok xls zał 10 (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 rok xls zał 11 (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 rok xls zał 12 (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 rok xls zał 13 (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 rok xls zał 14 (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 rok zal 1 (180.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 rok zal 01 a-f (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 rok zal 01 g (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
budżet. na 2011 zal wydatki czesc opisowa (403.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Krukowska
Data utworzenia:2011-01-31 14:25:26
Wprowadził do systemu:Ewelina Płowuszyńska
Data wprowadzenia:2011-02-07 14:25:47
Opublikował:Ewelina Płowuszyńska
Data publikacji:2011-02-07 14:28:27
Ostatnia zmiana:2011-03-14 13:55:46
Ilość wyświetleń:4479

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij