Uchwała Nr …./………08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia ……………. 2008 roku

 
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz . art.165, art.173, art. 174, art.175, art. 184, i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249 , poz. 2104 ze zmianami ) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami )

Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje :

§ 1


I .Ustala się dochody budżetu na 2009 w wysokości 124.862.106,00 zł
z tego :
Dochody bieżące 114.542.777,00 zł
z tego:
1. Wpływy z podatków i opłat 68.956.851 ,00 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.894.499 ,00 zł
3. Pozostałe wpływy własne 1.913.113,00 zł
w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 400.000,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 6.214.642,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 1.984.855,00 zł
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa 15.578.817,00 zł

 Dochody majątkowe 10.319.329,00 zł
z tego:
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 20.618,00 zł
2. Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz użytkowania
wieczystego nieruchomości 4.541.800,00 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych sektora finansów publicznych 135.000,00 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin
( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ),
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 5.421.911,00 zł
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami 200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

 II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 158.285.492,00 zł
z tego:
Wydatki bieżące 113.596.116,00 zł
w tym:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.580.869,00 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe 1.414.461,00 zł
3. Dotacje i pomoc finansowa ( bez dotacji na zdania inwestycyjne ) 10.908.836,00 zł
z tego:
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury 3.043.806,00 zł
z tego:
a) domy i ośrodki kultury w wysokości 1.687.000,00 zł
b) biblioteki w wysokości 1.356.806,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia ) 2.100.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej 3.357.000,00 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 63.000,00 zł
- dotacja na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych 500.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 845.030,00 zł
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego 1.000.000,00 zł
4. wydatki na obsługę długu publicznego 1.987.749,00 zł
5. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień ( bez dotacji ) 400.000,00 zł
6. wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej 10.219.416,00 zł

 Wydatki majątkowe 44.689.376,00 zł
z tego:
1.Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 42.635.570,00 zł
w tym: rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 600.000,00 zł
2.Wydatki majątkowe ( akcje ) 340.000,00 zł
3.Dotacje na zadania inwestycyjne 1.713.806,00 zł

Finansowanie wydatków majątkowych w/ n/w źródeł:
- kredyt w kwocie 19.000.000,00 zł
- dotacje w kwocie 5.756.911,00 zł
- środki własne gminy kwota 19.932.465,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

III. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 33.423.386,00 zł
który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego
i prywatyzacji.

IV. Ustala się:
- przychody budżetu w wysokości 37.000.000,00 zł
z tego:
- kredyt w wysokości 19.000.000,00 zł
- prywatyzacja 18.000.000,00 zł

- rozchody budżetu w wysokości 3.576.614,00 zł
z tego :
- spłaty pożyczek w wysokości 1.426.613,00 zł
- spłaty kredytów w wysokości 2.150.001,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 2


1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości :
- dochody w wysokości 6.214.642,00 zł
- wydatki w wysokości 6.214.642,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

 2.Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2009 rok ustala
się w następujących wysokościach:
- dochody własne 1.898.982,00 zł
- wydatki 1.898.982,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5

3.Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:
- przychody wysokości 8.480.100,00 zł
- wydatki w wysokości 8.391.000,00 zł
w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. 3.404.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 229.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Wydatki na obsługę długu publicznego ustalono w wysokości 1.987.749,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2009 roku , limit wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne i wydatki na programy i projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej określają załączniki Nr 8, 8a i 8b.

6. Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
własne i zadania zlecone określa załącznik Nr 9.

7. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej
i rozwiązywania problemów uzależnień ustalono w wysokości 400.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10

8.Wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bezosobowe określa
załącznik Nr 11.


§ 3


Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego
w kwocie 34.994.599.00 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie
z załącznikiem nr 12 i 12 a.


§ 4


1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 113.178,00 zł zgodnie z planem wydatków określonym
w załączniku nr 13.

 2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2009 roku ustalono w wysokości
2.589.592,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

3. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 12.622.642,00 zł , zgodnie
z załącznikiem Nr 15.


§ 5

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach :
- przychody w wysokości 7.457.000,00 zł
- wydatki w wysokości 7.457.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 16.


§ 6

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 2.145.941,00 zł
z tego:
a) rezerwa ogólna w wysokości 876.224,00 zł
b) rezerwy celowe w wysokości 1.269.717,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie:

wydatków bieżących kwota 669.719,00 zł
- dokształcanie nauczycieli 136.779,00 zł
- awanse zawodowe nauczycieli 152.073,00 zł
- odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 148.327,00 zł
- fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 32.538,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 200.000,00 zł

wydatków inwestycyjnych kwota 600.000,00 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne nieobjęte limitami wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne


§ 7

1.Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych
w roku budżetowym na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 19.000.000,00 zł
- kredyt długoterminowy

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku
nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 6.000.000,00 zł
z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2009 roku.

4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z GFOŚiGW
maksymalnie do kwoty 5.000.000,00 zł w przypadku nieterminowej realizacji dochodów
z terminem zwrotu do dnia 31 grudnia 2009 roku. Zaciągnięte pożyczki z GFOŚiGW
nie mogą zakłócić realizacji zadań ujętych w planie wydatków GFOŚiGW.

5. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :
- na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów
inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii
Europejskiej do wysokości kwot ustalonych w załączniku Nr 8a, 8b,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym
do kwoty 6.000.00,00 zł

6.Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym
gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa
w roku następnym.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.