Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Projekt budżetu Gminy na 2009 rok


Uchwała Nr …./………08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia ……………. 2008 roku

 
w sprawie budżetu gminy na rok 2009

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz . art.165, art.173, art. 174, art.175, art. 184, i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249 , poz. 2104 ze zmianami ) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami )

Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje :

§ 1


I .Ustala się dochody budżetu na 2009 w wysokości 124.862.106,00 zł
z tego :
Dochody bieżące 114.542.777,00 zł
z tego:
1. Wpływy z podatków i opłat 68.956.851 ,00 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.894.499 ,00 zł
3. Pozostałe wpływy własne 1.913.113,00 zł
w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 400.000,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 6.214.642,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 1.984.855,00 zł
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa 15.578.817,00 zł

 Dochody majątkowe 10.319.329,00 zł
z tego:
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 20.618,00 zł
2. Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz użytkowania
wieczystego nieruchomości 4.541.800,00 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych sektora finansów publicznych 135.000,00 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin
( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ),
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 5.421.911,00 zł
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami 200.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

 II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 158.285.492,00 zł
z tego:
Wydatki bieżące 113.596.116,00 zł
w tym:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.580.869,00 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe 1.414.461,00 zł
3. Dotacje i pomoc finansowa ( bez dotacji na zdania inwestycyjne ) 10.908.836,00 zł
z tego:
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury 3.043.806,00 zł
z tego:
a) domy i ośrodki kultury w wysokości 1.687.000,00 zł
b) biblioteki w wysokości 1.356.806,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia ) 2.100.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej 3.357.000,00 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 63.000,00 zł
- dotacja na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych 500.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń 845.030,00 zł
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego 1.000.000,00 zł
4. wydatki na obsługę długu publicznego 1.987.749,00 zł
5. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień ( bez dotacji ) 400.000,00 zł
6. wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej 10.219.416,00 zł

 Wydatki majątkowe 44.689.376,00 zł
z tego:
1.Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 42.635.570,00 zł
w tym: rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 600.000,00 zł
2.Wydatki majątkowe ( akcje ) 340.000,00 zł
3.Dotacje na zadania inwestycyjne 1.713.806,00 zł

Finansowanie wydatków majątkowych w/ n/w źródeł:
- kredyt w kwocie 19.000.000,00 zł
- dotacje w kwocie 5.756.911,00 zł
- środki własne gminy kwota 19.932.465,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

III. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 33.423.386,00 zł
który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego
i prywatyzacji.

IV. Ustala się:
- przychody budżetu w wysokości 37.000.000,00 zł
z tego:
- kredyt w wysokości 19.000.000,00 zł
- prywatyzacja 18.000.000,00 zł

- rozchody budżetu w wysokości 3.576.614,00 zł
z tego :
- spłaty pożyczek w wysokości 1.426.613,00 zł
- spłaty kredytów w wysokości 2.150.001,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 2


1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości :
- dochody w wysokości 6.214.642,00 zł
- wydatki w wysokości 6.214.642,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

 2.Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2009 rok ustala
się w następujących wysokościach:
- dochody własne 1.898.982,00 zł
- wydatki 1.898.982,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5

3.Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:
- przychody wysokości 8.480.100,00 zł
- wydatki w wysokości 8.391.000,00 zł
w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. 3.404.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 229.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Wydatki na obsługę długu publicznego ustalono w wysokości 1.987.749,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2009 roku , limit wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne i wydatki na programy i projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej określają załączniki Nr 8, 8a i 8b.

6. Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
własne i zadania zlecone określa załącznik Nr 9.

7. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej
i rozwiązywania problemów uzależnień ustalono w wysokości 400.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10

8.Wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bezosobowe określa
załącznik Nr 11.


§ 3


Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego
w kwocie 34.994.599.00 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie
z załącznikiem nr 12 i 12 a.


§ 4


1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 113.178,00 zł zgodnie z planem wydatków określonym
w załączniku nr 13.

 2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2009 roku ustalono w wysokości
2.589.592,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

3. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 12.622.642,00 zł , zgodnie
z załącznikiem Nr 15.


§ 5

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach :
- przychody w wysokości 7.457.000,00 zł
- wydatki w wysokości 7.457.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 16.


§ 6

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 2.145.941,00 zł
z tego:
a) rezerwa ogólna w wysokości 876.224,00 zł
b) rezerwy celowe w wysokości 1.269.717,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie:

wydatków bieżących kwota 669.719,00 zł
- dokształcanie nauczycieli 136.779,00 zł
- awanse zawodowe nauczycieli 152.073,00 zł
- odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 148.327,00 zł
- fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 32.538,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 200.000,00 zł

wydatków inwestycyjnych kwota 600.000,00 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne nieobjęte limitami wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne


§ 7

1.Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych
w roku budżetowym na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 19.000.000,00 zł
- kredyt długoterminowy

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku
nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 6.000.000,00 zł
z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2009 roku.

4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej z GFOŚiGW
maksymalnie do kwoty 5.000.000,00 zł w przypadku nieterminowej realizacji dochodów
z terminem zwrotu do dnia 31 grudnia 2009 roku. Zaciągnięte pożyczki z GFOŚiGW
nie mogą zakłócić realizacji zadań ujętych w planie wydatków GFOŚiGW.

5. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :
- na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów
inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii
Europejskiej do wysokości kwot ustalonych w załączniku Nr 8a, 8b,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym
do kwoty 6.000.00,00 zł

6.Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym
gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa
w roku następnym.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Załączniki

część opisowa (148.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 1 (51.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 2 (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 3 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 4 (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 5 (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załą cznik nr 6 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 7 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 8 (67.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 8 a (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 8 b (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 9 (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 10 (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 11 (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 12 (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 12 a (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 13 (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 14 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 15 (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 16 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalaczniki 01 a-f (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
część opisowa + wykaz załą czników (148.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o stanie mienia komunalnego (145.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 01 g (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 02 (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Cisek
Data wprowadzenia:2008-12-01 15:02:49
Opublikował:Agnieszka Cisek
Data publikacji:2008-12-02 09:58:09
Ostatnia zmiana:2010-12-07 23:56:23
Ilość wyświetleń:2770

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij