Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Projekt budżetu Gminy na 2013 rok

PROJEKT

Uchwała Nr ………/12
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia…………………2012 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i  litera „d”  oraz pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) art. 211, art.212,
art.214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157
poz.1240 z póź. zm. )  Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala
co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2013 w łącznej kwocie 145.269.179,00 zł
z tego :
I.Dochody bieżące w kwocie 134.225.479,00 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków,o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 43.500,00 zł

II.Dochody majątkowe w kwocie 11.043.700,00 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 3.952.000,00 zł

jak w załączniku Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej
kwocie 151.777.239,00 zł
I.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną
kwotę 128.859.623,00 zł,
jak w załączniku Nr 2
w tym:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 102.926.978,00 zł
z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
bezosobowe 47.904.302,00 zł,
jak w załączniku nr 3

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 55.022.676,00 zł

2.Wydatki na dotacje na zadania bieżące 10.293.336,00 zł
z tego:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  8.976.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.317.336,00 zł,
jak w załączniku nr 4

3.Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.073.794,00 zł
jak w załączniku nr 5

4.Wydatki na obsługę długu publicznego 5.516.015,00 zł,
w tym wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 1.686.622,00 zł
jak w załączniku nr 6

5.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej 49.500,00 zł
w tym: pochodne od wynagrodzeń kwota 19.500,00 zł
jak w załączniku Nr 7a

II.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną
kwotę 22.917.616,00 zł
z tego:
1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.917.616,00 zł
w tym:
- programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 kwota 5.792.720,00zł        
- rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 1.149.896,00 zł
jak w załączniku nr 7

§ 3

1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 6.508.060,00 zł , który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z prywatyzacji .

2 Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.900.000,00 zł
z tego:
-prywatyzacja - sprzedaż akcji kwota 14.900.000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 8.391.940,00 zł
z tego :
- spłaty pożyczek w wysokości 1.124.100,00 zł
- spłaty kredytów w wysokości 7.267.840,00 zł,
jak w załączniku nr 8 .

4.Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 4

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.283.454,00 zł                                                     
2.Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 1.899.601,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie:
-  wydatków bieżących kwota 749.705,00 zł
a) dokształcanie nauczycieli 50.000,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli 94.327,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 110.534,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 37.341,00 zł
e) rezerwa na urlopy zdrowotne nauczycieli 195.699,00 zł
f) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 261.804,00 zł

- wydatków inwestycyjnych kwota 1.149.896,00 zł

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie
z załącznikiem nr 9.

2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu  na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11,11a,11b.

§ 7

1.Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni, zgodnie z załącznikiem Nr 12

2.Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni w kwocie 3.566.000,00 zł

§ 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 159.256,00 zł, zgodnie z planem wydatków
określonym jak w załączniku nr 13 .

§ 9

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy
b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania
nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych
do kwoty 15.000,00 zł

2.W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia do :
- zaciągnięcia w 2013 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
przekroczyć limitu 10.000.00,00 zł z terminem spłaty do dnia
31 grudnia 2013 roku.

- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu

3.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
w 2013 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł
 
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Załączniki

Część opisowa.budżet 2013doc (142.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UR Nr WPF. 2013 (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wieloletnia Prognoza Finansowa zalacznik nr 1 (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wieloletnia Prognoza Finansowa zalacznik nr 2 (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wieloletnia Prognoza Finansowa zalacznik nr 3 (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wydatki- opis do BP na 2013 rok (193.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał acznik 1 do PB na 2013 rok (178.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 01g do PB na 2013 rok (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 2 do PB na 2013 rok (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3 do PB na 2013 rok (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4 do PB na 2013 rok (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 do PB na 2013 rok (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 6 do na 2013 rok (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 7 na 2013 rok (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 7a do PB na 2013 rok (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 8 do PB na 2013 rok (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 9 do PBna 2013 rok (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 10 do PB na 2013 rok (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 11 do PB na 2013 rok (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 11a do PB na 2013 rok (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 12 do PB na 2013 rok (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 13 do PB na 2013 rok (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do PB na 2013 rok (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11b do PB na 2013 rok (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki 01 do PB na 2013 rok (79.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZB Nr 147 2013 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumiła Wysocka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maria Rudzis
Data wprowadzenia:2012-12-05 09:25:56
Opublikował:Maria Rudzis
Data publikacji:2012-12-05 09:48:59
Ostatnia zmiana:2013-11-28 09:03:27
Ilość wyświetleń:3514

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij