Informacja o stanie mienia komunalnego

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia obejmuje zestaw danych o majątku Miasta i Gminy Bogatynia według stanu na dzień 30 września 2004 r oraz w celu uzyskania porównywalności dane według stanu na dzień 30 września:  2002 r. i  2003 r.

 
Informacja o stanie mienia zawiera:

1. Dane o przysługujących gminie Bogatynia prawach własności
2. Wykaz związków komunalnych i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem
3. Akcje, których gmina jest posiadaczem
4. Udziały, których gmina jest posiadaczem
5. Wykaz jednostek organizacyjnych podległych gminie
6. Wykaz gruntów
7. Wykaz budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej
8. Wykaz maszyn i urządzeń technicznych
9. Wykaz środków transportu
10. Wykaz inwestycji
11. Wartości niematerialne i prawne
12. Wykaz poręczeń, pożyczek i kredytów