1. Uchwała Nr XVI/134/07

w  sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych


2. Uchwała Nr XXII/172/08

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/134/07 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

3. Ordynacja Podatkowa
4. Dziennik Ustaw 2007 nr 59 poz. 404 - o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
5. Dziennik ustaw 2008 nr 93 poz. 585 - o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
6. Dziennik Ustaw 2007 nr 138 poz. 969 - w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
7. Dziennik Ustaw 2008 nr 116 poz. 734 - w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną
8. Dzienika Ustaw 2008 nr 141 poz. 888 - o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
9. Dzienika Ustaw 2006 nr 121 poz. 844 - o podatkach i opłatach lokalnych
10. Formularze UOKiK
     - Rozporządzenie Komisji (WE) NR 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy w ramach zasady
     - Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu    WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej
     - Formularz informacyjny dotyczący pomocy publicznej przyznawanej w ramach rozporządzenia (WE) nr 800/2008
     - Formularz informacyjny dotyczący pomocy publicznej przyznawanej w ramach rozporządzenia (WE) nr 1628/2006
     - Formularz informacyjny dotyczący pomocy publicznej przyznawanej w ramach rozporządzenia (WE) 2204/2002
     - Formularz informacyjny dotyczący pomocy publicznej przyznawanej w ramach rozporządzenia (WE) nr 70/2001
     - Formularz informacyjny dotyczący pomocy publicznej przyznawanej w ramach rozporządzenia (WE) nr 68/2001