UCHWAŁA NR LIX/963/13
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Bogatyni.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku z art.49 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz.217) oraz z § 3 ust.1 i § 10 pkt 1 lit. a, b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U.
z 2012 r. poz.182) Rada Miejska w Bogatyni uchwala,co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
w składzie :
1.Przedstawiciele podmiotu tworzącego podmiot leczniczy: (od 3 do 6)
1.Krystyna Dudziak – Piwowarska - przewodniczący Komisji konkursowej
2.Artur Oliasz
3.Dorota Bojakowska
4.Andrzej Lipko
5.Krzysztof Peremicki
6.Krzysztof Gnacy
2.Anna Maciocha – przedstawiciel Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

§ 2
Do zadań Komisji konkursowej należy:
1.Opracowanie i przyjęcie regulaminu konkursu, na podstawie ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu.
2.Opracowanie i przyjęcie projektu ogłoszenia o konkursie.
3.Ogłoszenie o konkursie, w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania konkursowego.
4.Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur.
5.Wybranie kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak