Podatki lokalne w 2013 r.

Podatek od gruntów:
1. związany z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,88 zł od m2 powierzchni
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł 1 ha powierzchni
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działaności pożytku publicznego 0,45 zł od m2 powierzchni