Podatek od budynków lub ich części:
1. mieszkalnych 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej