UCHWAŁA NR LXVII/1021/13
RADY  MIEJSKIEJ  W  BOGATYNI
z dnia 11 lipca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) art. 94, art. 211, art.212,art. 218 i 220 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Miejska w Bogatyni uchwala,co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 847.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- wydatki bieżące kwota  649.000,00 zł,

- wydatki majątkowe kwota 198.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 847.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- wydatki bieżące kwota  687.000,00 zł.

- wydatki majątkowe kwota 160.000,00 zł

§ 2

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2013 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych kwota 153.674.209,38 zł

- po stronie wydatków budżetowych kwota 164.182.743,89 zł

- deficyt budżetu kwota 10.508.534,51 zł

- przychody budżetowe w wysokości 18.900.474,51 zł

- rozchody budżetowe w wysokości 8.391.940,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/918/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2013 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak