UCHWAŁA NR LXX/1028/13
RADY  MIEJSKIEJ  W  BOGATYNI
z dnia 09 września 2013 roku

w sprawie zmiany przedsięwzięć i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2013 – 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) oraz art.227, 228, 230 ust. 6 i 231 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska w  Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

W przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Bogatynia na lata 2013-2023 dokonuje się zmian w limitach wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1. Wprowadza się nowe zadanie: „Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej na działce Nr 70 ( pozyskanie 82 mieszkań )” z ogólną kwotą nakładów 7.806.331,00 zł z tego:

- limit wydatków w 2013 roku kwota 5.686.331,00 zł

- limit wydatków w 2014 roku kwota 2.120.000,00 zł

2. Zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 2.120.000,00 zł na zadaniu : „ Przebudowa ulic: Chrobrego, Mieszka I, Dzikiej, Ludowej,Bema, Sienkiewicza i Zwycięstwa w Bogatyni – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”

§ 2

W Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Bogatynia na lata 2013-2023 dokonuje się następujących zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1. Dochody  w 2013 roku zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z tego:

- dochody bieżące kwota  40.000,00 zł

2. Wydatki w 2013 roku zwiększa się o kwotę  40.000,00 zł z tego:

- wydatki bieżące kwota 40.000,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/917/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2013-2023.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak