UCHWAŁA NR LXXI/1029/13
RADY  MIEJSKIEJ  W  BOGATYNI
z dnia 11 września 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ) art. 211, art.212 i art. 218  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 3.254.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące kwota  354.000,00 zł,

- dochody majątkowe kwota  2.900.000,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 4.146.700,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- wydatki bieżące kwota  620.000,00 zł,

- wydatki majątkowe kwota  3.526.700,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 892.700,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- wydatki bieżące kwota  797.200,00 zł.

- wydatki majątkowe kwota 95.500,00 zł

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2013 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych kwota 158.676.059,38 zł

- po stronie wydatków budżetowych kwota 169.184.593,89 zł

- deficyt budżetu kwota 10.508.534,51 zł

- przychody budżetowe w wysokości 18.900.474,51 zł

- rozchody budżetowe w wysokości 8.391.940,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/918/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2013 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak