PROJEKT

Uchwała  Nr ……/……..…/13
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia………………..………2013 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i  litera „d”  oraz pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami ) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1240 z póź. zm. )  Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2014 w łącznej kwocie          151.732.469,00 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie         137.114.995,00 zł
   w tym:
   - środki na finansowanie zadań  z udziałem środków , o których mowa
      w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 42.368,00 zł

II. Dochody majątkowe  w kwocie          14.617.474,00 zł
   w tym:
   - środki na finansowanie zadań  z udziałem środków , o których mowa
      w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 6.606.474,00 zł
jak w załączniku Nr 1

§ 2

 Ustala się wydatki budżetu na rok   2014 w łącznej
 kwocie      143.148.129,00 zł
I. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną
     kwotę                      122.599.327,00 zł
jak w załączniku Nr 2
w tym:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej             122.599.327,00 zł
    z tego:
    a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
        bezosobowe            48.935.070,00 zł,
jak w załączniku nr 3

    b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
        jednostek budżetowych           73.664.257,00 zł

2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące                    9.962.318,00 zł
     z tego:
   a)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych              8.901.302,00 zł
   b)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych         1.061.16,00 zł
jak w załączniku nr 4

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych         9.513.678,00 zł
jak w załączniku nr 5

4. Wydatki na obsługę długu publicznego                        3.476.572,00 zł
       w tym wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji          694.772,00 zł
jak w załączniku nr 6

II. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną
    kwotę                                                            20.548.802,00 zł
   z tego:
1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                      20.548.802,00 zł
      w tym:
 a)  programy finansowane z udziałem środków,
             o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2  kwota  5.660.000,00zł        
         b  rezerwa  na zadania inwestycyjne w kwocie    1.000.000,00zł
jak w załączniku nr 7

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu  w kwocie 8.584.340,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości      8.584.340,00 zł
        z tego :
       a) spłaty pożyczek w wysokości           1.316.500,00 zł
       b) spłaty kredytów w wysokości           7.267.840,00 zł,
jak w załączniku nr 8 .
2. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości  10.000.000,00 zł
    na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
    do dnia 31 grudnia 2014 roku.
 
§ 4

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu         w kwocie  1.467.869,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe                    w kwocie  1.676.577,50 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie:
-  wydatków bieżących kwota 676.577,50 zł
a) dokształcanie nauczycieli                                                   80.000,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli                                          83.247,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych           122.842,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
    oświatowych                                                                     37.893,50 zł
f) rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                    352.595,00 zł

- wydatków inwestycyjnych kwota 1.000.000,00 zł

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji
    rządowej   i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie
    z załącznikiem nr 9.

2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
    i wydatki budżetu  na realizację zadań ujętych w gminnym programie
    profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz gminnym
    programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
 i wydatków nimi finansowanych , zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
   Komunalnej w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12
2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
    lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
     Komunalnej w Bogatyni w kwocie 3.495.000,00 zł
§ 8
1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
    i osiedlowych w wysokości   157.540,00 zł,  zgodnie z planem wydatków
    określonym  jak w załączniku  nr 13 .

2. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki  na programy finansowane
     z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3,
     w wysokości  48.367,50 zł
jak w załączniku Nr 14

§ 9

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 10

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
    budżetu w granicach działu wydatków:
    a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
         bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
         pracy
    b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
        inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania
        nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych
        do kwoty 15.000,00 zł

2. W zakresie wykonywania budżetu na 2014 rok upoważnia się Burmistrza Miasta
    i Gminy Bogatynia do :
a) zaciągnięcia  w 2014 roku  kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
    przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
    przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia
    31 grudnia 2014 roku.
b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
    budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
    budżetu

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
    w 2014 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
    jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
    i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł


§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Bogatynia.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.