Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Projekt budżetu na 2014 rok

PROJEKT

Uchwała  Nr ……/……..…/13
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia………………..………2013 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i  litera „d”  oraz pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami ) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1240 z póź. zm. )  Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2014 w łącznej kwocie          151.732.469,00 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie         137.114.995,00 zł
   w tym:
   - środki na finansowanie zadań  z udziałem środków , o których mowa
      w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 42.368,00 zł

II. Dochody majątkowe  w kwocie          14.617.474,00 zł
   w tym:
   - środki na finansowanie zadań  z udziałem środków , o których mowa
      w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 6.606.474,00 zł
jak w załączniku Nr 1

§ 2

 Ustala się wydatki budżetu na rok   2014 w łącznej
 kwocie      143.148.129,00 zł
I. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną
     kwotę                      122.599.327,00 zł
jak w załączniku Nr 2
w tym:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej             122.599.327,00 zł
    z tego:
    a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
        bezosobowe            48.935.070,00 zł,
jak w załączniku nr 3

    b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
        jednostek budżetowych           73.664.257,00 zł

2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące                    9.962.318,00 zł
     z tego:
   a)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych              8.901.302,00 zł
   b)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych         1.061.16,00 zł
jak w załączniku nr 4

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych         9.513.678,00 zł
jak w załączniku nr 5

4. Wydatki na obsługę długu publicznego                        3.476.572,00 zł
       w tym wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji          694.772,00 zł
jak w załączniku nr 6

II. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną
    kwotę                                                            20.548.802,00 zł
   z tego:
1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                      20.548.802,00 zł
      w tym:
 a)  programy finansowane z udziałem środków,
             o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2  kwota  5.660.000,00zł        
         b  rezerwa  na zadania inwestycyjne w kwocie    1.000.000,00zł
jak w załączniku nr 7

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu  w kwocie 8.584.340,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości      8.584.340,00 zł
        z tego :
       a) spłaty pożyczek w wysokości           1.316.500,00 zł
       b) spłaty kredytów w wysokości           7.267.840,00 zł,
jak w załączniku nr 8 .
2. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości  10.000.000,00 zł
    na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
    do dnia 31 grudnia 2014 roku.
 
§ 4

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu         w kwocie  1.467.869,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe                    w kwocie  1.676.577,50 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie:
-  wydatków bieżących kwota 676.577,50 zł
a) dokształcanie nauczycieli                                                   80.000,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli                                          83.247,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych           122.842,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
    oświatowych                                                                     37.893,50 zł
f) rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                    352.595,00 zł

- wydatków inwestycyjnych kwota 1.000.000,00 zł

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji
    rządowej   i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie
    z załącznikiem nr 9.

2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
    i wydatki budżetu  na realizację zadań ujętych w gminnym programie
    profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz gminnym
    programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
 i wydatków nimi finansowanych , zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
   Komunalnej w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12
2. Z budżetu udziela się dotacji  przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
    lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
     Komunalnej w Bogatyni w kwocie 3.495.000,00 zł
§ 8
1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
    i osiedlowych w wysokości   157.540,00 zł,  zgodnie z planem wydatków
    określonym  jak w załączniku  nr 13 .

2. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki  na programy finansowane
     z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3,
     w wysokości  48.367,50 zł
jak w załączniku Nr 14

§ 9

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 10

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
    budżetu w granicach działu wydatków:
    a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
         bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
         pracy
    b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
        inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania
        nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych
        do kwoty 15.000,00 zł

2. W zakresie wykonywania budżetu na 2014 rok upoważnia się Burmistrza Miasta
    i Gminy Bogatynia do :
a) zaciągnięcia  w 2014 roku  kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
    przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
    przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia
    31 grudnia 2014 roku.
b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
    budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
    budżetu

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
    w 2014 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
    jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
    i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł


§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Bogatynia.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Załączniki

Część opisowa projrkt budżetu 2014 (129.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt UR WPF 2014 (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do WPF 2014 (58.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do WPF 2014 (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do PB na 2014 (187.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do PB na 2014 (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do PB na 2014 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do PB na 2014 (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do PB na 2014 (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do PB na 2014 (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 do PB na 2014 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 do PB na 2014 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 do PB na 2014 (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 do PB na 2014 (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 do PB na 2014 (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 12 do PB na 2014 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 13 do PB na 2014 (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 14 do PB na 2014 (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 15 do PB na 2014 (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wydaki część opisowa do PB na 2014 (189.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr01a do PB na 2014 (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 01b do PB na 2014 (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 01c do PB na 2014 (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 01d do PB na 2014 (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 01e do PB na 2014 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 01f do PB na 2014 (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 01g do PB na 2014 (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Kapuścińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Donata Kasprzyk
Data wprowadzenia:2013-11-28 08:57:32
Opublikował:Bogumiła Wysocka
Data publikacji:2013-11-28 08:58:00
Ostatnia zmiana:2013-12-02 11:53:57
Ilość wyświetleń:2919

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij