UCHWAŁA NR LXXVIII/1073/13
RADY  MIEJSKIEJ  W  BOGATYNI
z dnia 13 grudnia 2013 roku

w sprawie  wprowadzenia  zmian w  budżecie  gminy  na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594  z późniejszymi zmianami ), art.211, art.212 oraz art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 151.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- wydatki bieżące kwota  151.600,00 zł,

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 151.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- wydatki bieżące kwota  151.600,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się dochody jednostek gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2. Zmniejsza się dochody jednostek gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę  56.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. Zwiększa się  wydatki sfinansowane dochodami jw. o kwotę 200,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2,

4. Zmniejsza się  wydatki sfinansowane dochodami jw. o kwotę  56.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2,

5. Załącznik Nr 11 „ Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane na 2013 rok” do Uchwały Nr LII/918/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia  28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2013 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych kwota 156.843.703,45 zł

- po stronie wydatków budżetowych kwota 167.352.237,96 zł

- deficyt budżetu kwota 10.508.534,51 zł

- przychody budżetowe w wysokości 18.900.474,51 zł

- rozchody budżetowe w wysokości 8.391.940,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/918/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2013 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak