Zamknij okno Drukuj dokument

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.511, 1000 i 1076), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1270);
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
   

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

 1. osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 2. mąż zaufania
 3. obserwator społeczny;
 4. osoba kandydująca wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

 1. tylko od jednej osoby lub
 2. od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia lub przed innym pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni upoważnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 października 2018 r.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, jeżeli będzie ono przeprowadzone.
Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania tj. do 26 października 2018 r.
Wniosek może być wysłany pocztą lub złożony przez dowolną osobę w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni. Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze Gminy Bogatynia.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmuje od poniedziałku do piątku Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej mieszczący się przy ul. Daszyńskiego 13, pokoje nr 4 i 6 w godzinach :

Wnioski można też składać w Kancelarii Urzędu przy ulicy Daszyńskiego 1, pokój nr 5 w godzinach jak wyżej.

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:

 1. złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do 19 października 2018 r. stosownego oświadczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia lub
 2. doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
 2. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
 3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy ( nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat)

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z zm.).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 754 ze zm.). 
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1724 ze zm.). 

Załączniki

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (83.5kB)    
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (99.8kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Iwona Czajkowska- Dżoga
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomek Kuczaj
Data wprowadzenia:2018-09-12 14:09:35
Opublikował:Tomek Kuczaj
Data publikacji:2018-09-12 14:14:58
Ostatnia zmiana:2018-11-28 12:09:32
Ilość wyświetleń:342