ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05 marca 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 4 z posiedzenia komisji w dniu 23 stycznia 2019 roku.
3.Uchwalenie planu pracy komisji na 2019 rok.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakupy żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 /projekt nr 63.2019/
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni /projekt nr 61.2019/
6.Sprawy różne, wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.


Wiceprzewodniczący Komisji

Jakub Biniasz