Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez banki informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego po zmarłym mieszkańcu Gminy.

Zarządzenie Nr 70/2019
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 20 maja 2019 r.


w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez banki informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego po zmarłym mieszkańcu Gminy.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z §43 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zarządzam, co następuje:


§ 1


Celem niniejszego zarządzenia jest uregulowanie zasad postępowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni w związku z przekazywanymi przez banki informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu rachunku bankowego osób zmarłych, dla których Gmina Bogatynia była ostatnim miejscem zamieszkania i związaną z tym możliwością nabycia przez Gminę Bogatynia spadków po zmarłych posiadaczach rachunków bankowych.


§ 2


Wszczęcie procedury następuje na podstawie pisemnej informacji o śmierci posiadacza rachunku bankowego, przekazanej Gminie Bogatynia przez bank zgodnie z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r., poz. 1876).


§ 3

1. Po otrzymaniu informacji, o której mowa §2, Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta w Bogatyni podejmuje działania zmierzające do ustalenia przesłanek możliwości nabycia spadków.
2. Czynności mające na celu nabycie spadku na rzecz Gminy Bogatynia podejmowane są w przypadku, gdy środki na rachunku bankowym zmarłego są wyższe niż przewidywane koszty postępowania sądowego tj. przekraczają kwotę 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
3. W przypadku spełnienia przesłanki określonej w ust.2 Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta w Bogatyni podejmuje następujące czynności:
1) sprawdza czy informacja banku zawiera dane identyfikujące posiadacza rachunku - imię
i nazwisko, nr PESEL - i w razie potrzeby występuje do banku o uzupełnienie niezbędnych
danych;
2) sprawdza czy Gmina Bogatynia była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego;
3) występuje do Urzędu Stanu Cywilnego w Bogatyni o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu po zmarłym.


§ 4


Procedura zostaje zakończona, gdy zajdzie co najmniej jedna z następujących przesłanek:
1) bank nie przekaże danych pozwalających na identyfikację zmarłego posiadacza rachunku
bankowego;
2) Gmina Bogatynia nie była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego;
3) środki zgromadzone na rachunku bankowym zmarłego są niższe niż suma kosztów, które należy ponieść w celu wszczęcia postępowania;
4) zmarły posiadacz rachunku bankowego ma co najmniej jednego spadkobiercę uprawnionego do dziedziczenia przed Gminą Bogatynia.


§ 5


W przypadku braku negatywnych przesłanek określonych §4, Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta w Bogatyni przekazuje sprawę do Radcy Prawnego Urzędu Miasta w Bogatyni, celem skierowania do właściwego sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego i przeprowadzeniu postępowania spadkowego.


§ 6


Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kornet
Data utworzenia:2019-05-20 12:42:43
Wprowadził do systemu:Donata Kasprzak
Data wprowadzenia:2019-05-22 12:35:54
Opublikował:Donata Kasprzak
Data publikacji:2019-05-22 12:44:44
Ostatnia zmiana:2019-05-22 13:36:30
Ilość wyświetleń:340