ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08 lipca 2019 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia /projekt nr 111.2019/
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bogatynia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji /projekt nr 112.2019/
4.Sprawy różne, wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Wiceprzewodniczący Komisji

Jakub Biniasz