W sprawie:
zmiany nazwy ulicy Generała Stefana Roweckiego - Grota na Generała Stefana Grota-Roweckiego w Bogatyni

Data uchwały:
2020-01-20

Numer uchwały:
XXXII/195/20

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego