ZAWIADOMIENIE

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 16 z posiedzenia komisji w dniu 19.05.2020r.
3. Przyjęcie protokołu nr 17 z posiedzenia komisji w dniu 03.06.2020r.
4. Przyjęcie protokołu nr 18 z posiedzenia komisji w dniu 24.06.2020r.
5. Przyjęcie protokołu nr 19 z posiedzenia komisji w dniu 27.07.2020r.
6. Zapoznanie się i wydanie opinii dot. Raportu o stanie Gminy Bogatynia za 2019 rok.
7. Przedstawienie Uchwały nr I/38/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze z dnia 7 maja 2020r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2019 rok.
8. Przyjęcie protokołu z kontroli dot. analizy wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2019 rok. /absolutorium/.
9. Wydanie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy i Miasta Bogatynia za 2019 rok.
10. Głosowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
11. Sprawy różne, wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
                
Eugeniusz Kubica