ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 33 z dnia 27 lipca 2020 r.
3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych /projekt nr 292.2020/
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bogatynia do programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej /projekt nr 293.2020/
5. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni za 2019 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni za 2019 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bogatyni sp. z o.o. za 2019 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi /projekt nr 255.2020/
10. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności /projekt nr 256.2020/
11. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt nr 257.2020/
12. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia /projekt nr 258.2020/
13. Strategia rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i gminie Bogatynia na lata 2020-2030 z perspektywą do 2035 roku.
14. Omówienie naliczania Opłaty Adiacenckiej.
15. Sprawy różne, wnioski.
16. Zamknięcie posiedzenia.
             
Przewodnicząca  Komisji
Barbara Otrociuk