ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 21 z dnia 27 lipca 2020 r. z posiedzenia komisji.
3. Informacja GZMK Sp. z o.o. w Bogatyni za 2019 r.
4. Informacja MZGK w Bogatyni za 2019 r.
5. Informacja PEC S.A. w Bogatyni za 2019 r.
6. Informacja TBS Sp. z o.o. w Bogatyni za 2019 r.
7. Informacja BWiO S.A. w Bogatyni za 2019 r.
8. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi /projekt nr 255.2020/.
9. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności /projekt nr 256.2020/.
10. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt nr 257.2020/.
11. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia /projekt nr 258.2020/.
12. Strategia rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i gminie Bogatynia na lata 2020-2030 z perspektywą do 2035 roku.
13. Sprawy różne, wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak-Piwowarska