ZARZĄDZENIE NR 131/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 17 września 2020r.

w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),  zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. W związku ze stanem epidemii wywołanym chorobą COVID-19 ustala się w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni zasady wykonywania pracy w formie tzw. pracy zdalnej, które zostały określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.
  2. Wzór polecenia wykonywania pracy zdalnej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
  3. Wzór polecenia prowadzenia ewidencji czynności pracy zdalnej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
  4. Wzór ewidencji czynności pracy zdalnej stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bogatynia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.