Zarządzenie Nr 133/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 21.09.2020r.

 

 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki”, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).

 

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) oraz § 5 pkt 4 „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni” zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bogatynia i jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia”, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

 

 

1) Piotr Wysocki                - Przewodniczący Komisji

2) Michał Andrzejewski       - Sekretarz Komisji

3) Piotr Sudnik                         - Członek Komisji

 

 

 

§ 2

 

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 185/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 października 2019 roku.

 

§ 3

 

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

 

§ 4

 

1) Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.

2) Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem rozstrzygnięcia postępowania.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.