Zarządzenie Nr 134/2020 r.

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 21.09.2020 r.

 


w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 43 pkt 2) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wprowadza się następującą zmianę do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro:

 

 

1) § 1 ust.2 dodaje się punkt 14 w brzmieniu: zamówień udzielanych Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w zakresie prac w obiektach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Bogatynia.

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.

 

 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do stosowania niniejszych zmian.

 

§ 3.

 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez podanie jego treści do wiadomości pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

 

 

§ 4.

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.