Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2014, poz.1490 z późn. zm)  w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

                        Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na  Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do publicznej wiadomości:
 się w dniu 16 września  2020 r. o godz. 1030  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego nr 1,
 sala konferencyjna I piętro

1) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się
z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 95 AM 14 obr. II Bogatynia o powierzchni 18m2, położonej w Bogatyni
przy ul. Pocztowej, opisanej w księdze wieczystej nr JG1Z/00025426/4 przeznaczonej pod tereny garaży i parkingów – symbol 5KS 2       

Wadium w określonej wysokości tj. 1100,00zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)
i wyznaczonym terminie tj. do dnia 11.09.2020r. nikt nie wpłacił 

Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu brutto – 11 600,00zł
       najwyższa cena osiągnięta w przetargu –  brak
       liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – brak
       liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak
       nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: brak