Zarządzenie Nr 138/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 29 września 2020 r.       

w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz.U.2020.1062) oraz art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2020.713), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w następującym składzie:
1) Magdalena Kutz – Przewodniczący zespołu, Koordynator ds. dostępności,
2) Łukasz Roszkowski – Zastępca przewodniczącego,
3) Piotr Sudnik – Członek zespołu,
4) Karina Gorczyca – Członek zespołu.

§ 2

Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz zespołu, o którym mowa w § 1 należy w szczególności:
1) określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,
2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,
5) monitorowania działalności podmiotu, pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
6) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
7) przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

§ 3

Zobowiązuje się:
1) pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni do udzielania niezbędnej pomoc i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań,
2) kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z Koordynatorem ds. dostępności.

§ 4

Koordynator ds. dostępności w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2 podlega Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.