ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
2.1.1  zmian budżetu gminy na 2021 rok. /projekt nr 483.2021/
2.1.2  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 484.2021/
2.1.3 wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Koncepcja organizacji publicznego transportu drogowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej” /projekt nr 485.2021/
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni