ZARZĄDZENIE Nr 18/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 18.01.2022 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 

         Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082  z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni, wyznaczam Panią Lucynę Kowalską – nauczyciela tej placówki, do zastępowania dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniach 31.01.2022 do 04.02.2022 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni pani Annie Hantke.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.