Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego

Tel: 75 77 25 351, 352

 e-mail: geodeta@bogatynia.pl

Niezbędny formularz:

<do pobrania>


Opis procedury: Złożenie wniosku w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłanie pocztą na adres UMiG w Bogatyni.
Postępowanie kończy się wydaniem wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:
1) Mapa ewidencyjna z lokalizacją działki (w przypadku posiadania).
2) Dowód uiszczenia wpłaty

 Opłaty i nr konta:  

30,00 zł za wypis (do 5 stron),

50,00 zł za wypis (powyżej 5 stron),

20,00 zł za wyrys za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - nie więcej niż 200,00 zł.

Zwalnia się z opłat inwestycje gminne i sprawy budownictwa mieszkaniowego.
Opłatę należy uiścić w kasie lub na rachunek bankowy urzędu M i G,ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia:05 1020 2137 0000 9302 0118 1908
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Bogatyni

Termin załatwienia sprawy: Do jednego miesiąca.

Forma załatwienia sprawy: Wydanie informacji dotyczącej przeznaczenia nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój nr 5.) ul. Daszyńskiego 1, 59 - 920 Bogatynia

Miejsce odbioru dokumentów:  Osobiście w Wydziale Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych przy ul. 1 - go Maja 29 (I piętro, pokój nr 5) lub za pośrednictwem poczty.

Osoby odpowiedzialne za udzielenie informacji: 

1) Magdalena Wolkiewicz - Inspektor ds. Zagospodarowania Przestrzennego,
tel. 75 77 25 350, e-mail:
geodeta@bogatynia.pl

2) Katarzyna Szcześniak - Iinspektor ds. Zagospodarowania Przestrzennego,
tel. 75 77 25 351, e-mail:
geodeta@bogatynia.pl

3) Monika Nawrot - Inspektor ds. Zagospodarowania Przestrzennego,
tel. 75 77 25 352, e-mail:
geodeta@bogatynia.pl

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U.2018.1945 z późn.zm).
2) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U.2019.725 z późn. zm.).
3) Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2018.2096 z późn. zm.)
4) Ustawa o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2019.1000)


Tryb odwoławczy:  Odwołanie nie przysługuje.