Zamknij okno Drukuj dokument

Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji

Niezbędny formularz, karta usług:

Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji - stanowi załącznik nr 1.

Krótki opis procedury załatwienia sprawy:

I. Inwestor winien uzyskać warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji w przypadku:
- Budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów budowlanych w tym obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz produkcyjnych. 
- Budowy nawierzchni nieprzepuszczalnych, utwardzonych, zmiana nawierzchni dróg lub podjazdów związanych z zagospodarowaniem terenu,
- Wykonywania sieci kanalizacji deszczowej w tym przyłączy.

II. Rodzaje odbiorników wód deszczowych z projektowanej lub istniejącej inwestycji.

Wnioskodawca może wystąpić o wydanie warunków technicznych w zakresie odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji:

- do istniejącej kanalizacji deszczowej,

- do rowu odwadniającego,

- w sposób indywidualny / w przypadku braku odbiornika wód deszczowych/.

III. Obliczenie ilości wód deszczowych:

Zgodnie z wzorem:

Q=F*I*y dm3/s

F- powierzchnia przeznaczona do odwodnienia np. powierzchnia dachu, terenów utwardzonych /ha/. 

I - natężenie deszczu miarodajnego dm3/s*ha

Natężenie deszczu powinno być przyjmowane stosownie do miejscowych warunków i prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

Do obliczeń należy przyjąć: I = 210 l/s/ha

y -współczynnik spływu powierzchniowego w zależności o rodzaju powierzchni odwadnianej należy przyjąć:

Dla dachów o nachyleniu powyżej 15° y  =1,0

Dla dachów o nachyleniu poniżej 15° y =0,8

Dachy żwirowe y =0,5

Ogrody dachowe y =0,3

Rampy i myjnie samochodowe y =1,0

Płyty z zalewanymi spoinami, pokryte papą lub betonem y =0,9

Chodniki niepokryte płytami, podwórza i aleje y =0,5

Place do gier i place sportowe y =0,25

Ogrody y =0,10

Parki y =0,05

Wyliczoną ilość wód deszczowych /Q/ należy wpisać na druku  wniosku w pozycji pt. ilość wód deszczowych do odprowadzenia. Dla każdej pozycji tj. dla dachów, terenów utwardzonych oraz powierzchni innych obliczenia wykonać biorąc pod uwagę podane powyżej współczynniki spływu powierzchniowego.

IV. Ważność warunków 

Ważność warunków wygasa w terminie dwóch lat od daty ich wydania.

V. Inne niezbędne informacje

Na podstawie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji (załącznik nr 1 ), należy wykonać dokumentację techniczną projektowanego odwodnienia. Projekt wymaga uzgodnienia z Wydziałem Przygotowania Inwestycji (załącznik nr 2) i winien być sporządzony przez osobę uprawnioną tj. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Po uzgodnieniu dokumentacji należy uzyskać zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę w Wydziale Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

Wydane warunki nie upoważniają Wnioskodawcy, inwestora lub użytkownika terenu do rozpoczęcia robót budowlanych związanych z realizacją odwodnienia. Rozpoczęcie robót może nastąpić po przyjęciu zgłoszenia dla robót niewymagających pozwolenia na budowę  lub uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę  w Wydziale Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. 

Inwestor musi posiadać prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane (wymagane jest oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości).

VI. Wystąpienie o warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych do potoków i rzek.

O warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji do potoków i rzek: Miedzianki i Nysy Łużyckiej należy zwrócić się do Państawowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" Zarząd Zlewni w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Słowackiego 9E, 59-900 Zgorzelec.

 

Wymagane dokumenty.
-Wniosek o wydanie warunków 
- dostępny także w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia
-
Załącznik graficzny w postaci mapy w skali 1:500 z wrysowanym zakresem inwestycji z rozdzieleniem na różne współczynniki spływu
-
Upoważnienie w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną
-
Oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości

Wysokość opłat, ze wskazaniem gdzie i na jakie konto należy dokonać wpłaty.             
Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwienia sprawy.
Sprawa zostanie załatwiona w terminie do 30 dni  a w sprawach skomplikowanych do 60 dni, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Forma załatwienia sprawy.

Krok 1: Pobrać wniosek o wydanie warunków - załącznik nr 1. 

Krok 2: Wykonać obliczenia ilości wód deszczowych dla inwestycji.

Krok 3: Załączyć załączniki:

- graficzny w postaci mapy w skali 1:500 z wrysowanym zakresem inwestycji z rozdzieleniem na różne współczynniki spływu.

- upoważnienie jeśli zachodzi potrzeba.

- oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

Krok 4: Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (oraz upoważnienie o ile sprawa jest załatwiana przez osobę upoważnioną) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

- przesłać pocztą lub kurierem (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia

- złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia w godzinach jego pracy w Biurze Obsługi Interesanta ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 5, na parterze.

Krok 5:  Przygotowane warunki zostają przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub Wnioskodawca odbiera osobiście, okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości bądź osoba upoważniona okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w pokoju nr 4 (I piętro) budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29.

Miejsce złożenia dokumentów.

Sprawę można załatwić osobiście poprzez złożenie kompletu dokumentów w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia  lub przesłanie dokumentów pocztą lub przez osobę upoważnioną wymagane jest przedstawienie oryginału upoważnienia lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Kto prowadzi sprawę i kto udziela informacji.

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

Wydział Przygotowania Inwestycji

ul. 1-go Maja 29

I piętro, pokój nr 4

Telefon 75-77-25-363

przygotowanie@bogatynia.pl

Podstawa prawna.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Załączniki

1 Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji (62.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Monika Żądeł
Data utworzenia:2012-12-18 13:29:06
Wprowadził do systemu:Monika Żądeł
Data wprowadzenia:2012-12-18 09:38:57
Opublikował:Janusz Michalski
Data publikacji:2012-12-18 10:29:18
Ostatnia zmiana:2019-09-19 12:29:52
Ilość wyświetleń:6843