UCHWAŁA Nr LXV/1011/13

RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

z dnia 19 czerwca 2013r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r, poz. 647 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594), w związku z uchwałą Nr X/73/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia oraz uchwałą Nr XIII /128 /11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, zatwierdzonego uchwałą nr L/894/12 Rady Gminy               i Miasta Bogatynia z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia,               Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne.

 

§ 1

1.   Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 05 sierpnia 2002 r.

2.   Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczono na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

3.   Załącznikami do uchwały są:

1)  załącznik nr 1 – rysunki  nr 1 i nr 2 zmiany planu sporządzone na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000, stanowiący integralną część zmiany planu;

2)  załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;

3)  załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

4)  załączniki nr 2 i  nr 3 nie stanowią ustaleń zmiany planu.

 

§ 2

1.   Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

1)     granica obszaru objętego zmianą planu;

2)     linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)     oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odnoszące się do ich przeznaczeń oraz warunków zabudowy i zagospodarowania.

2.   Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu nie wymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyjną.

 

§ 3

1.   Ilekroć w uchwale i na rysunku  zmiany planu jest mowa o:

1)     zmianie planu – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Bogatynia, objętą niniejszą uchwałą;

2)     rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

3)     terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi;

4)     podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji zmiany planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu;

5)     uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na warunkach określonych w przepisach szczegółowych uchwały;

6)     linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, której przebieg oznaczony na rysunku zmiany planu nie może ulegać przesunięciu.

 

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe.

 

§ 4

1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 1PG, 2PG, 3PG ustala się następujące przeznaczenie:

1)     przeznaczenie podstawowe terenu: tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin;

2)     przeznaczenie uzupełniające terenu:

a)      tereny obiektów infrastruktury technicznej,

b)      tereny infrastruktury drogowej;

3)     tereny funkcji podstawowej obejmują:

a)      tereny odkrywkowej eksploatacji górniczej – wydobywanie kopaliny ze złóż,

b)      tereny składowania odpadów przeróbczych i wydobywczych oraz humusu,

c)      tereny transportu górniczego,

d)      tereny obiektów budowlanych oraz urządzeń technicznych infrastruktury i obsługi kopalni / zakładu górniczego,

e)      tereny odzysku odpadów i rekultywacji.

2.   Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1)     teren położony jest w Obszarze Górniczym „Turoszów – Bogatynia” utworzonym decyzją M.O.Ś.Z.N.i L. nr GOsm/756/93/92 z dnia 30.06.1993 r. oraz w terenie górniczym „Turoszów – Bogatynia I”, utworzonym decyzją M.O.Ś.Z.N.i L. nr BKk/PK/555/96 z dnia 21.03.1996 r.;

2)     obszar opracowania zmiany planu leży w granicach udokumentowanych złóż węgla brunatnego;

3)     wydobywanie kopaliny ze złoża należy prowadzić metodą odkrywkową;

4)     teren po zakończeniu eksploatacji zrekultywować zgodnie z wodno-leśnym kierunkiem rekultywacji;

5)     dopuszcza się wykorzystanie do rekultywacji odpady górnicze (wydobywcze) i przeróbcze oraz nadkład;

6)     w trakcie robót eksploatacyjnych stosować właściwe środki zapobiegawcze celem wyeliminowania zagrożeń geotechnicznych (osuwisk);

7)     wyklucza się składowanie odpadów komunalnych oraz ich odzysk i unieszkodliwianie;

8)     odpady wydobywcze i przeróbcze utylizować i zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)     składowanie odpadów niebezpiecznych regulują przepisy odrębne.

3.   Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania zabudowy:

1)     dopuszcza się lokalizację budynków i budowli związanych z wydobywaniem kopaliny ze złoża (powierzchniową eksploatacją górniczą), odzysku odpadów przeróbczych i wydobywczych, rekultywacją terenu oraz nadzorem i obsługą kopalni / zakładu górniczego;

2)     ustala się utrzymanie zabudowy na czas prowadzenia eksploatacji, do czasu podjęcia rekultywacji terenu;

3)     ustala się, że maksymalna wysokość budynku nie może przekroczyć 10m;

4)     stacje transformatorowe należy lokalizować jako wolnostojące obiekty budowlane; dopuszcza się możliwość lokalizacji wolnostojących stacji transformatorowych na granicy działki lub w odległości 1,5m od granicy działki;

5)     wyklucza się lokalizacje wolnostojących nośników reklamy / tablic informacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji ustalonych / zorganizowanych dla całego obszaru Gminy lub zakładu górniczego.

4.    Dla terenów, o których o których mowa w ust. 1, ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)     minimalna pow. dz.: 60m2,

2)     minimalna szerokość frontu działki: 9m;

3)     kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 600 – 900.

5.    Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1)     ustala się obsługę terenów z dróg publicznych, zlokalizowanych w otoczeniu obszaru objętego zmianą planu, jak i poprzez układ dróg wewnętrznych zakładu górniczego;

2)     na terenie objętym zmianą planu nie przewiduje się lokalizacji miejsc postojowych.

6.    Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)     obsługa komunikacyjna terenów – z istniejącego układu dróg wewnętrznych zakładu górniczego;

2)     dostawę energii elektrycznej – z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego lub z urządzeń zakładu górniczego;

3)     odprowadzanie wód deszczowych i oczyszczonych wód kopalnianych – do istniejących cieków wodnych, zgodnie z warunkami ustalonymi w przepisach odrębnych;

4)     obsługa telefoniczna ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego;

5)     dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

6)     przebieg projektowanej linii elektroenergetycznej 110kV wraz ze strefą technologiczną, oznaczono na rysunku zmiany planu;

7)     urządzenia i sieci telekomunikacji należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

8)     obsługę wydobywania węgla ze złoża i jego transport oraz rekultywację terenu prowadzić w oparciu o urządzenia technologiczne właściwe dla odkrywkowej metody eksploatacji złoża, określone w projekcie zagospodarowania złoża i w planie ruchu zakładu górniczego.

7.    Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

 

Rozdział 3

Przepisy końcowe.

 

§ 5

1.    Ze względu na uwarunkowania, nie ustala się:

1)    zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2)    wskaźników zagospodarowania terenów;

3)    wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

4)    szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,  w tym zakaz zabudowy.

 

§ 6

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy         o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak