UCHWAŁA NR LXXV/1062/13
RADY  MIEJSKIEJ  W  BOGATYNI
z dnia 07 listopada 2013 roku

w  sprawie  wprowadzenia  zmian w budżecie  gminy  na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ) art. 211, art.212 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

( Dz. U Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami ) Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 220.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- wydatki bieżące kwota  220.000,00 zł,

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 220.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- wydatki bieżące kwota  220.000,00 zł.

§ 2

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2013 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych kwota 159.950.405,45 zł

- po stronie wydatków budżetowych kwota 170.458.939,96 zł

- deficyt budżetu kwota 10.508.534,51 zł

- przychody budżetowe w wysokości 18.900.474,51 zł

- rozchody budżetowe w wysokości 8.391.940,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/918/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2013 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak