1. Kiedy i gdzie głosować.

Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 25 października 2015 r.

Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w godzinach od 7:00  do 21:00.

2. Kto ma prawo udziału w głosowaniu Bogatyni.

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • jest wpisany do stałego rejestru wyborców w Bogatyni (tzn. posiada Bogatyni zameldowanie na pobyt stały i nie wpisał się do rejestru wyborców w innej gminie albo został wpisany do rejestru wyborców w Bogatyni na pisemny wniosek na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia).

3. Głosowanie w miejscu pobytu stałego oraz czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy.

Głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Bogatyni.

Wyborca zameldowany na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.

Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu wyborczym), w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborca wpisany do rejestru wyborców w Mieście i Gminie Bogatynia może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na terenie Miasta i Gminy Bogatynia (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Bogatynia) jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wyborca przebywający czasowo na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w dniu wyborów może głosować na terenie Gminy Bogatynia jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia - Biuro Obsługi Interesanta ul. Daszyńskiego 1; 59 - 920 Bogatynia, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 października 2015 r.

Wniosek może dotyczyć lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych o numerach od 1 do 21. Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych (lokalach wyborczych), w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, podawana jest do wiadomości publicznej przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 25 września 2015 r.

Wniosek musi zostać sporządzony na piśmie, podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do Urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym Urzędu). Datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do Urzędu a nie data jego nadania (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Wniosek może być też przesłany w formie elektronicznej - o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem odpowiednio faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanej we wskazany wyżej sposób.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Wpis do rejestru wyborców:

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców mogą wystąpić:

 • wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Bogatynia bez zameldowania na pobyt stały,
 • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie Gminy Bogatynia,
 • wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Bogatynia pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy Bogatynia należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie np. zameldowanie na pobyt czasowy, tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowę najmu), rachunki za prąd, gaz dotyczące przedmiotowego lokalu, zeznania świadków. W przypadku powoływania się na zeznania świadków należy stawić się w Urzędzie ze wskazanymi świadkami w celu ich przesłuchania do protokołu.

Do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców należy załączyć:

 • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia wnioski o wpisanie do rejestru wyborców należy składać w  Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się w budynku przy ul. Daszyńskiego 1  w godzinach 8:00 do 15:30, a informacje udzielane są w Wydziale Spraw Obywatelskich pod numerami  tel. 75 77 25 224 lub 75 77 25 225.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.

4. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia, jeżeli wyborca będzie na terenie Gminy Bogatynia ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października 2015 r.

Wniosek można składać pisemnie, telefaksem numer faksu 0757725229 lub w formie elektronicznej na adres obywatelski@bogatynia.pl

Zaświadczenie o prawie do głosowania osoba uprawniona do udziału w wyborach może odebrać tylko osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

Zaświadczenie o prawie do głosowania jest sporządzane po stawieniu się w Urzędzie wyborcy lub jego pełnomocnika. Dlatego w przypadku osobistego odbioru zaświadczenia wcześniejsze nadesłanie wniosku o jego wydanie, np. elektronicznie nie przyspieszy załatwienia sprawy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (do pobrania na dole strony):

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje Wydział Spraw Obywatelskich przy ul. Daszyńskiego 13 w następujące dni i godziny:

- poniedziałek w godz. od 8:30 - 16.30

-wtorek - czwartek w godz. od 8:00 - 15.15

- piątek w godz. od 8:00 - 13:30

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców .

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

5. Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w tych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach na zasadach opisanych w przepisach obowiązującego prawa.

6. Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą.

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.


7. Głosowanie korespondencyjne.

Głosować korespondencyjnie na terenie Gminy Bogatynia mogą tylko wyborcy wpisani tu do stałego rejestru wyborców tj. posiadający zameldowanie na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, którzy nie wpisali się do rejestru wyborców w innej gminie albo zostali wpisani do rejestru wyborców na swój wniosek na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów tj. do 12 października 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem numer faksu 0757725229  lub w formie elektronicznej na adres obywatelski@bogatynia.pl Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (może to być tylko adres w Polsce ) albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia wnioski o zamiarze głosowania korespondencyjnego należy składać w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się przy ul. Daszyńskiego 13  w następujące dni i godziny:

- poniedziałek w godz. od 8:00 - 16.30

- wtorek - czwartek w godz. od 8:00 - 15.15

- piątek w godz. od 8:00 - 13:30

a wszelkie informacje udzielane są w Wydziale Spraw Obywatelskich pod numerami tel: 757725220, 757725224

Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie (po wydrukowaniu kart do głosowania) będzie możliwy do odebrania w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia - budynek Urzędu ul. Daszyńskiego 13 pokój nr 7 i 4 w godzinach od 8:00 do 15:30.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a - jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem "x" są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej "Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej za pośrednictwem Poczty Polskiej, która została wyznaczona na operatora do obsługi głosowania korespondencyjnego.

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbiera zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy na podstawie okazanego dokumentu tożsamości:

 • Najpóźniej w dniu 22 października 2015 r. - w placówce Poczty Polskiej usytuowanej we Wrocławiu,
 • Najpóźniej w dniu 21 października 2015 r. - w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju.

Oznacza to, że wyborca musi osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do placówki Poczty Polskiej okazując przy nadaniu przesyłki dokument tożsamości.

Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia (w godzinach pracy Urzędu) lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej, gdzie został wpisany do spisu wyborców.

Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu nie wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

8. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd Miasta i Gminy Bogatynia - Wydział Spraw Obywatelskich potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą i głosują w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu,
 • zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę palcówkę przed dniem wyborów,
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.


9. Udostępnienie spisów wyborców.

W okresie między 4 października 2015 r. a 19 października 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.

Wnioski o udostępnienie spisu wyborców można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Daszyńskiego 13; 59 - 920 Bogatynia godz. Pracy Urzędu.