Zarządzenie Nr 56
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 12 czerwca 2017 r.


w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Porajowie


Na  podstawie  art. 36a ust. 6 w związku z art. 5c pkt 2,  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.  Dz. U.  z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) zarządzam  co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Porajowie w § 1 wyrazy  „3. Karina Gorczyca - przedstawiciel organu prowadzącego – członek” zastępuje się wyrazami „3. Filip Barbachowski - przedstawiciel organu prowadzącego – członek”.

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.