Zarządzenie Nr  63
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia  28 czerwca 2017 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Porajowie

 Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powierzam z dniem 01 września 2017 r. Pani  Irenie Michalczyk stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1  z siedzibą w Porajowie przy  ul. Górniczej 1c.

§ 2

Powierzenie funkcji  następuje na okres od  01.09.2017 r. do 31.08.2022 r.

§ 3

Obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz wysokość dodatku funkcyjnego określają odrębne przepisy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia   01 września 2017 roku.